Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu za I kwartał 2011 r CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

02-04-2012 15:45:25 | Bieżący | ESPI | 13/2012
oRB-W: Korekta raportu za I kwartał 2011 r

PAP
Data: 2012-04-02

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • kwartalne_sprawozdanie_finansowe_za_okres_1_kwietnia-30_czerwca_2011.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 13 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-04-02
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Korekta raportu za I kwartał 2011 r
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par.82 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje w załączeniu korektę sprawozdania finansowego Clean&Carbon Energy S.A. za okres od 01.04.2011 r. do 30.06 2011 r. W pierwotnej wersji błędnie zaprezentowano dane finansowe Spółki dotyczące przedmiotowego okresu oraz dane porównawcze. Emitent przekazuje również informacje uzupełniające dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego oraz korektę pkt 17 sprawozdania z działalności za okres od 01.04.2011 r. do 30.06.2011 r.
  Załączniki
  Plik Opis
  kwartalne_sprawozdanie_finansowe_za_okres_1_kwietnia-30_czerwca_2011.pdf korekta raportu za I kwartal 2011 r

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  02-674 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Złota 59
  _ulica_ _numer_
  22 203 68 30 22 222 17 54
  _telefon_ _fax_
  www.cce.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-04-02 Wielkosław Staniszewski Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Korekta raportu za I kwartał 2011 r
  Sektor
  Kod 02-674
  Miasto Warszawa
  Ulica Złota
  Nr 59
  Tel. 22 203 68 30
  Fax 22 222 17 54
  e-mail
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2012-04-02
  Rok biezacy 2012
  Numer 13
  adres www www.cce.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.