Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu za I półrocze 2011 r. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

02-04-2012 16:26:28 | Bieżący | ESPI | 14/2012
oRB-W: Korekta raportu za I półrocze 2011 r.

PAP
Data: 2012-04-02

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Sprawozdanie_finansowe_za_I_polrocze_2011_r-od_1kwietnia_do_30_wrzesnia_2011.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 14 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-04-02
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Korekta raportu za I półrocze 2011 r.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par. 82 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art.56. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje w załączeniu korektę sprawozdania finansowego Clean&Carbon Energy S.A. za okres od 01.04.2011 r. do 30.09.2011 r. W pierwotnej wersji błędnie zaprezentowano dane finansowe Spółki dotyczące przedmiotowego okresu oraz dane porównanwcze. Emitent przekazuje również korektę pkt 7 dodatkowych not objaśniających w raporcie za I półrocze 2011 r. - transakcje z podmiotami powiązanymi zawarte na innych warunkach niż rynkowe, oraz oświadczenia zgodnie z par. 89 ust. 1.pkt 4 i pkt 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych.
  Załączniki
  Plik Opis
  Sprawozdanie_finansowe_za_I_polrocze_2011_r-od_1kwietnia_do_30_wrzesnia_2011.pdf Korekta za I polrocze 2011 r.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  02-674 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Złota 59
  _ulica_ _numer_
  22 203 68 30 22 222 17 54
  _telefon_ _fax_
  www.cce.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-04-02 Wielkosław Staniszewski Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Korekta raportu za I półrocze 2011 r.
  Sektor
  Kod 02-674
  Miasto Warszawa
  Ulica Złota
  Nr 59
  Tel. 22 203 68 30
  Fax 22 222 17 54
  e-mail
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2012-04-02
  Rok biezacy 2012
  Numer 14
  adres www www.cce.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.