Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja zmian w Statucie Spółki Clean&Carbon Energy S.A. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

16-05-2012 11:08:52 | Bieżący | ESPI | 18/2012
oRB-W: Rejestracja zmian w Statucie Spółki Clean&Carbon Energy S.A.

PAP
Data: 2012-05-16

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Ujednolicony_tekst_Statutu_Spolki.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 18 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-05-16
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Rejestracja zmian w Statucie Spółki Clean&Carbon Energy S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par. 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 15 maja 2012 roku odebrał z Sądu Rejonowego dla M.St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Postanowienie w sprawie dokonania wpisu dotyczącego zmian w Statucie emitenta następujących paragrafów:
  par.6. par. 8 ust. 8.1, par 8 ust. 8.2, par 12 ust. 12.1, par. 12 ust. 12.5, par. 12 ust. 12.6, par. 19 ust. 19.3, par.23 ust. 23.2 pkt 2, par. 27; dodano: par. 17 ust. 17.2 pkt 9, par 17 ust. 17.2 pkt 10, par. 17 ust. 17.2 pkt 11, par.30 pkt 30.6. Ujednolicony tekst Statutu Spółki Clean&Carbon Energy S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  Ujednolicony_tekst_Statutu_Spolki.pdf Statut

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  00-120 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Złota 59
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 22 222 17 54
  _telefon_ _fax_
  www.cce.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-05-16 Wielkosław Staniszewski Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Rejestracja zmian w Statucie Spółki Clean&Carbon Energy S.A.
  Sektor
  Kod 00-120
  Miasto Warszawa
  Ulica Złota
  Nr 59
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 22 222 17 54
  e-mail
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2012-05-16
  Rok biezacy 2012
  Numer 18
  adres www www.cce.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.