Raporty Spółek ESPI/EBI

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

26-06-2012 16:58:56 | Bieżący | ESPI | 22/2012
oRB: Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

PAP
Data: 2012-06-26

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-26
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznanwania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2012 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Contanisimo Limited z siedzibą w Nikozji _Cypr_ przy udziale Clean&Carbon Energy S.A. o zabezpieczenie roszczenia postanowił zabezpieczyć, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, roszczenia Contanisimo Limited z siedzibą w Nikozji o zapłatę przez Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie kwoty 48.688.406,00 zł, poprzez:
1. ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00062883/8, do kwoty 48.688.406,00 zł
2. ustanowienie hipoteki przymusowej na prawie użytkowania wieczystego na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Wydział X Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1S/00120227/6, do kwoty 48.688.406,00 zł
3. ustanowienie hipoteki przymusowej na prawie użytkowania wieczystego na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Wydział X Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00082248/0, do kwoty 48.688.406,00 zł
4. ustanowienie hipoteki przymusowej na prawie użytkowania wieczystego na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00103656/7, do kwoty 48.688.406,00 zł
5. ustanowienie hipoteki przymusowej na prawie użytkowania wieczystego na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Wydział X Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1S/00120351/4, do kwoty 48.688.406,00 zł
6. ustanowienie hipoteki przymusowej na prawie użytkowania wieczystego na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Wydział X Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00179014/8, do kwoty 48.688.406,00 zł
Na powyższe postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie Emitent wniesie stosowne zażalenie.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-120 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Złota 59
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 22 222 17 54
_telefon_ _fax_
www.cce.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-26 Wielkosław Staniszewski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie
Sektor
Kod 00-120
Miasto Warszawa
Ulica Złota
Nr 59
Tel. 22 10 10 770
Fax 22 222 17 54
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2012-06-26
Rok biezacy 2012
Numer 22
adres www www.cce.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.