Raporty Spółek ESPI/EBI

CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

20-07-2012 21:59:01 | ESPI
oR(2):

PAP
Data: 2012-07-20

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 6 załączników
 • opinia_niezaleznego_bieglego_rewidenta.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • raport_z_badania_bieglego.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • sprawozdanie_finansowe_za_2011_r..pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • sprawozdanie_z_dzialalnosci_za2011r_cz._I.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • sprawozdanie_z_dzialalnosti_za_2011r._cz._II.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_w_2011_r.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport roczny R 2011
  _rok_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-04-01 do 2012-03-31
  zawierający sprawozdanie finansowe według ustawy o rachunkowości
  w walucie
  data przekazania: 2012-07-20
  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  00-120 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Złota 59
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 22 222 17 54
  _telefon_ _fax_
  www. ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_
  _podmiot uprawniony do badania_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2011 2010 2011 2010
  I. .Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 11 070 32 457 3 494 8 101
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 3 697 5 282 888 1 318
  III. Zysk _strata_ brutto 3 673 4 827 883 1 204
  IV. Zysk _strata_ netto 2 402 3 682 696 919
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 701 47 558 168 11 871
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -874 -77 930 -210 -19 453
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 26 798 0 6 689
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -173 -3 574 -42 -892
  IX. Aktywa, razem 559 442 559 988 129 875 139 581
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 551 1 231 132 306
  XI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 551 1 073 132 267
  XIII. Kapitał własny 559 442 558 757 134 548 139 274
  XIV. Kapitał zakładowy 381 651 68 560 91 708 17 089
  XV. Liczba akcji _w szt._ 954 128 000 171 400 000 954 128 000 171 400 000
  XVI. Zysk _strata_ na jedną akcje zwykłą _w zł/EUR_ 0,003 0,02 0,001 0,005
  XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedna akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,003 0,02 0,001 0,005
  XVIII. 0,59 3,36 0,14 0,81
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,59 3,36 0,14 0,81
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. _Dz. U. Nr 209, poz. 1744_
  PLIK OPIS
  Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym
  opinia_niezaleznego_bieglego_rewidenta.pdf opinia niezaleznego bieglego rewidenta
  Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
  raport_z_badania_bieglego.pdf raport z badania bieglego
  Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzania sprawozdania finansowego
  Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
  Pismo prezesa zarządu _osoby zarządzającej_
  Roczne sprawozdanie finansowe
  sprawozdanie_finansowe_za_2011_r..pdf sprawozdania finansowe za 2011 r.
  Sprawozdanie zarządu _sprawozdanie z działalności emitenta_
  sprawozdanie_z_dzialalnosci_za2011r_cz._I.pdf sprawozdania zarzadu _sprawozdanie z dzialalnosci emitenta_
  sprawozdanie_z_dzialalnosti_za_2011r._cz._II.pdf sprawozdania zarzadu _ sprawozdania z dzialalnosci emitenta_
  oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_w_2011_r.pdf oswiadczenie ze stosowania zasad ladu korporacyjnego

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-07-20 Wielkosław Staniszewski Prezes Zarządu

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-07-20 Ilona Stala Główna Księgowa


  Identyfikator raportu 1vh82h7xg1
  Nazwa raportu R(2)
  Symbol raportu R(2)
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul
  Sektor
  Kod 00-120
  Miasto Warszawa
  Ulica Złota
  Nr 59
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 22 222 17 54
  e-mail
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2012-07-20
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www. ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.