Raporty Spółek ESPI/EBI

CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

14-08-2012 17:35:59 | Kwartalny | ESPI | /2012
oQ(1):

PAP
Data: 2012-08-14

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • sprawozdanie_finansowe_za_I_kwartal_2012_r..pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport kwartalny Q 1 / 2012
  _kwartał_ _rok_
  _zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za 1 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-04-01 do 2012-06-30
  zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według ustawy o rachunkowości
  w walucie
  data przekazania: 2012-08-14
  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  00-120 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Złota 59
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 22 222 17 54
  _telefon_ _fax_
  www.cce.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  rok bieżący rok poprzedni rok bieżący rok poprzedni
  za 1 kwartał_y_ narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30 za 1 kwartał_y_ narastająco / 2011 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30 za 1 kwartał_y_ narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30 za 1 kwartał_y_ narastająco / 2011 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 718 3978 168 934
  II.Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -1 581 1 592 -371 373
  III.Zysk _strata_ brutto -1 583 1 590 -371 373
  IV.Zysk _strata_ netto -1 583 1 288 -371 302
  V.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 32 2 942 8 690
  VI.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -80 -3 154 -19 -740
  VII.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
  VIII.Przepływy pieniężne netto, razem -48 -214 -11 -50
  stan na 2012-06-30 koniec 1 kwartału /2012 stan na 2012-03-31 koniec 2011 roku stan na 2012-06-30 koniec 1 kwartału /2012 stan na 2012-03-31 koniec 2011 roku
  IX.Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 559 111 559 442 131 207 129 875
  X.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 1 252 551 294 132
  XI.Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0 0 0 0
  XII.Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 1 252 551 294 132
  XIII.Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 557 859 559 442 130 913 134 548
  XIV.Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 381 651 381 651 89 562 91 708
  XV.Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 954 128 000 954 128 000
  0,002 0,003 0,0004 0,001
  XVII.Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcę zwykłą _w zł/EUR_ 0,002 0,003 0,0004 0,001
  XVIII.Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,58 0,59 0,14 0,14
  XIX.Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,58 0,59 0,14 0,14
  XX.Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0 0 0 0
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - _Dz. U. Nr 209, poz. 1744_
  Plik Opis
  sprawozdanie_finansowe_za_I_kwartal_2012_r..pdf bilans, rachunek zyskow i strat, rachunek przepływow pienieznych, zestawienie zmian w kapitale wlasnym za okres spawozdawczy, kwartalne sprawozdanie finansowe za okres od 01 kwietnia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-08-14 Wielkosław Staniszewski Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu 9nfzwcg4m1
  Nazwa raportu Q(1)
  Symbol raportu Q(1)
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul
  Sektor
  Kod 00-120
  Miasto Warszawa
  Ulica Złota
  Nr 59
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 22 222 17 54
  e-mail
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2012-08-14
  Rok biezacy 2012
  Numer
  adres www www.cce.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.