Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 12 września 2012 roku. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

16-08-2012 17:21:44 | Bieżący | ESPI | 34/2012
oRB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 12 września 2012 roku.

PAP
Data: 2012-08-16

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 6 załączników
 • informacje_dot.udzialu_w_ZWZ.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • regulamin_obrad_WZ.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • wzor_pelnomocnictwa.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • instrukcja_dla_pelnomocnika_ZWZ.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • projekty_uchwal_ZWZ.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • liczba_akcji_ZWZ.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 34 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-08-16
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 12 września 2012 roku.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _00-120_ przy ul. Złotej 59, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000079667 _"Spółka"_, działając na podstawie art. 395 par. 1, art.402 _1_ i art.402_2_ Kodeksu Spółek Handlowych oraz ust. 19.2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 12 września 2012 roku, o godz. 10:00, w Warszawie przy ul. Złotej 59.
  Porządek obrad zgromadzenia:
  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 kwietnia 2011r. do 31 marca 2012r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 kwietnia 2011r. do 31 marca 2012r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 kwietnia 2011r. do 31 marca 2012r.
  9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania ich obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2011r. do 31 marca 2012r.
  10.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania ich obowiązków od 01 kwietnia 2011r. do 31 marca 2012r.
  11.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
  12.Sprawy różne.
  13.Zamknięcie obrad.
  Załączniki
  Plik Opis
  informacje_dot.udzialu_w_ZWZ.pdf INFORMACJA DOT. UDZIALU W WALNYM ZGROMADZENIU
  regulamin_obrad_WZ.pdf REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
  wzor_pelnomocnictwa.pdf WZOR PELNOMOCNICTWA
  instrukcja_dla_pelnomocnika_ZWZ.pdf INSTRUKCJA DLA PELNOMOCNIKA
  projekty_uchwal_ZWZ.pdf PROJEKTY UCHWAL
  liczba_akcji_ZWZ.pdf LICZBA AKCJI

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  00-120 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Złota 59
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 22 222 17 54
  _telefon_ _fax_
  www.cce.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-08-16 Wielkosław Staniszewski Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 12 września 2012 roku.
  Sektor
  Kod 00-120
  Miasto Warszawa
  Ulica Złota
  Nr 59
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 22 222 17 54
  e-mail
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2012-08-16
  Rok biezacy 2012
  Numer 34
  adres www www.cce.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.