Raporty Spółek ESPI/EBI

Wybór podmiotu uprawnionego do badania śródrocznego sprawozdania finansowego CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

17-10-2012 15:54:09 | Bieżący | ESPI | 49/2012
oRB: Wybór podmiotu uprawnionego do badania śródrocznego sprawozdania finansowego

PAP
Data: 2012-10-17

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2012
Data sporządzenia: 2012-10-17
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania śródrocznego sprawozdania finansowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, że działając na podstwie art. 66 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości _Dz.U. z 2009r., nr 152, poz.1223 ze zm._, w związku z par.17 art.17.2 ust.1 Statutu Spółki Emitenta, uchwałą nr 1/17/10/2012, Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru PER SALDO Sp. z o.o., jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta sporządzonego na dzień 30 września 2012 roku, zgodnie z ustawą o rachunkowości _Dz.U. z 2009r. nr 152, poz. 1233 ze zm._. PER SALDO Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finasowych, legitymującym się wpisem na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finasowych o numerze 1942 z siedzibą w Szczcinie.
Powyższa informacja zostaje przekazana na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _ Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439 j.t._ w związku z par.5 ust.1 pkt 19 Rozporzadzenia Ministra Finasów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebedącego państwem czlonkowskim _ Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259 ze zm._.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-120 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Złota 59
_ulica_ _numer_
223865110
_telefon_ _fax_
www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-10-17 Edmund Sędzikowski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Wybór podmiotu uprawnionego do badania śródrocznego sprawozdania finansowego
Sektor
Kod 00-120
Miasto Warszawa
Ulica Złota
Nr 59
Tel. 223865110
Fax
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2012-10-17
Rok biezacy 2012
Numer 49
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.