Raporty Spółek ESPI/EBI

CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

30-11-2012 15:23:48 | Półroczny | ESPI
oP(01):

PAP
Data: 2012-11-30

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • sprawozdanie_finansowe_za_I_polrocze_2012_r..pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
  Raport półroczny P 2012
  _rok_
  _zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za półrocze roku obrotowego 2012 obejmujące okres od 2012-04-01 do 2012-09-30
  zawierający sprawozdanie finansowe według ustawy o rachunkowości
  w walucie
  data przekazania: 2012-11-30
  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  00-120 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Złota 59
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 22 222 17 54
  _telefon_ _fax_
  www.cce.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_
  _podmiot uprawniony do badania_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  rok bieżący rok poprzedni rok bieżący rok poprzedni
  za półrocze 1/2012 okres od 2012-04-01 do 2012-09-30 za półrocze 1/2011 okres od 2011-04-01 do 2011-09-30 za półrocze 1/2012 okres od 2012-04-01 do 2012-09-30 za półrocze 1/2011 okres od 2011-04-01 do 2011-09-30
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 308 13 211 1 265 3 242
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 2 109 2 794 502 686
  III. Zysk _strata_ brutto 2 103 2 788 501 684
  IV. Zysk _strata_ netto 1 763 2 199 420 540
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 675 672 -637 165
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności iwestycyjnej 2 476 -874 589 -214
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 250 0 59 0
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 51 -202 12 -49
  IX. Aktywa, razem _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 562 493 560 932 134 016 137 655
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 1 288 1 693 307 415
  XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0 0 0 0
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 1 288 1 693 307 415
  XII. Kapitał własny _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 561 205 559 239 133 709 137 384
  XIV. Kapitał zakładowy _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 381 651 381 551 90 930 93 637
  XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 954 128 000 954 128 000 954 128 000 954 128 000
  XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _ w zł/EUR_ 0,002 0,002 0,0004 0,0004
  XVII. Rozwodniiony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,002 0,002 0,0004 0,0004
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,59 0,59 0,14 0,14
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,59 0,59 0,14 0,14
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00
  stan na 2012-09-30 koniec półrocza 1 /2012 stan na 2012-03-31 koniec 2011 roku stan na 2012-09-30 koniec półrocza 1 /2012 stan na 2012-03-31 koniec 2011 roku
  XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5.308 11 070 1 265 3 494
  XXII. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 2 109 3 697 502 888
  XXIII. Zysk _strata_ brutto 2 103 3 673 501 883
  XXIV. Zysk _strata_ netto 1 763 2 402 420 696
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2675 701 -637 168
  XXVI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 2476 -874 589 -210
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 250 0 59 0
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 51 -173 12 -42
  XXIX. Aktywa razem 562 493 559 442 134 016 129 875
  XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1288 551 307 132
  XXXI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
  XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 1288 551 307 132
  XXXIII. Kapitał własny 561 205 559 442 133 709 134 548
  XXXIV. Kapitał zakładowy 381 651 381 651 90 930 91 708
  XXXV. Liczba akcji _w szt._ 954 128 000 954 128 000 954 128 000 954 128 000
  XXXVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,002 0,003 0,0004 0,001
  XXXVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,002 0,003 0,0004 0,001
  XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,59 0,59 0,14 0,14
  XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,59 0,59 0,14 0,14
  XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - _Dz. U. Nr 209, poz. 1744_
  Plik Opis
  Raport z przeglądu półrocznego sprtawozdania finansowego
  Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzania półrocznego sprawozdania finansowego
  Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowego
  Półroczne sprawozdanie finansowe
  sprawozdanie_finansowe_za_I_polrocze_2012_r..pdf Raport niezaleznego bieglego rewidenta, sprawozdanie finansowe za okres od 01 kwietnia 2012 do 30 wrzesnia 2012 roku,polroczne sprawozdania zarzadu z dzialalnosci emitenta, oswiadczenie zarzadu w sprawie rzetelnosci sporzadzenia polrocznego sprawozdania finansowego
  Sprawozdanie z zarządu _sprawozdanie z działalnosci emitenta_

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-11-30 Edmund Sędzikowski Prezes Zarządu

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-11-30 Iwona Stala Główna Księgowa


  Identyfikator raportu t0aowewnn1
  Nazwa raportu P(01)
  Symbol raportu P(01)
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul
  Sektor
  Kod 00-120
  Miasto Warszawa
  Ulica Złota
  Nr 59
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 22 222 17 54
  e-mail
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2012-11-30
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.cce.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.