Raporty Spółek ESPI/EBI

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

13-02-2013 16:24:52 | Bieżący | ESPI | 6/2013
oRB: Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie.

PAP
Data: 2013-02-13

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-13
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w dniu 12 lutego 2013 roku otrzymał Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy, który w dniu 30 stycznia 2013 roku, na posiedzeniu niejawnym, na wniosek Contanisimo Limited z siedzibą w Nikozji _Cypr_, postanowił zabezpieczyć, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania jakie toczy się przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, roszczenie Contanisimo Ltd. z siedzibą w Nikozji o zapłatę przez Clean&Carbon Energy S.A. jako gwaranta, kwoty 48.688.406,00 zł, poprzez:
1. ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00062883/8, do kwoty 15.000.000 zł;
2. ustanowienie hipoteki przymusowej na prawie użytkowania wieczystego na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Wydział X Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00082248/0, do kwoty 11.000.000 zł:
3. ustanowienie hipoteki przymusowej na prawie użytkowania wieczystego na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Wydział X Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00120227/6, do kwoty 5.000.000 zł.
Pozostałe ustanowione hipoteki przymusowe na aktywach emitenta, nie przekraczają wartości większej niż wyrażona w złotych równoważność kwoty 1.000.000 Euro, przeliczona według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu przekazywania niniejszej informacji, jak również nie stanowią 100% wartości aktywów.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-120 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Złota 59
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 22 222 17 54
_telefon_ _fax_
www.cce.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-13 Edmund Sędzikowski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie.
Sektor
Kod 00-120
Miasto Warszawa
Ulica Złota
Nr 59
Tel. 22 10 10 770
Fax 22 222 17 54
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2013-02-13
Rok biezacy 2013
Numer 6
adres www www.cce.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.