Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta do półrocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.04.2012r. do 30.09.2012 r. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

04-03-2013 13:19:04 | Bieżący | ESPI | 8/2013
oRB-W: Korekta do półrocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.04.2012r. do 30.09.2012 r.

PAP
Data: 2013-03-04

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki
 • opinia_bieglego_do_korekty_elementow_spr._finasowego.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • sprawozdanie_finansowe_01.04-30.09.2012_II.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • sprawozdanie_z_dzialalnosti_01.04-30.09.2012_II.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 8 / 2013
  Data sporządzenia: 2013-03-04
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Korekta do półrocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.04.2012r. do 30.09.2012 r.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par. 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art.. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 llipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, iż w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 7/2013 przekazuje opinię niezależnego biegłego rewidenta do sporządzonych korekt rachunku zysków i strat, oraz przepływów środków pieniężnych do śródrocznego sprawozdania finansowego za okres od 01 kwietnia 2012 roku do 30 września 2012 roku.
  Załączniki
  Plik Opis
  opinia_bieglego_do_korekty_elementow_spr._finasowego.pdf opinia bieglego rewidenta
  sprawozdanie_finansowe_01.04-30.09.2012_II.pdf sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2012 r. do 30.09.2012 r.
  sprawozdanie_z_dzialalnosti_01.04-30.09.2012_II.pdf sprawozdanie z dzalalnosci za okres od 01.04.2012 r do 30.09.2012 r.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  00-120 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Złota 59
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 22 222 17 54
  _telefon_ _fax_
  www.cce.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2013-03-04 Edmund Sędzikowski Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Korekta do półrocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.04.2012r. do 30.09.2012 r.
  Sektor
  Kod 00-120
  Miasto Warszawa
  Ulica Złota
  Nr 59
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 22 222 17 54
  e-mail
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2013-03-04
  Rok biezacy 2013
  Numer 8
  adres www www.cce.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.