Raporty Spółek ESPI/EBI

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

22-03-2013 10:53:27 | Bieżący | ESPI | 12/2013
oRB: Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie

PAP
Data: 2013-03-22

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-22
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, informuje, że w dniu 21 marca 2013 r.otrzymał od pełnomocnika Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny, który po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2013 na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Komputronik S.A. z siedzibą w Warszawie o zapłatę na skutek zażalenia powoda na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 maja 2012 roku sygn. akt XVI GC 534/11 postanawił: zmienić zaskarżone postanowienie, w ten sposób, że oddalić wniosek pozwanego o wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty z dnia 13 maja 2011 roku.
Powyższą informację Zarząd przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-120 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Marynarska 21
_ulica_ _numer_
022 10 10 770 22 222 17 54
_telefon_ _fax_
www.karen.com.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-22 Edmund Sędzikowski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Sektor
Kod 00-120
Miasto Warszawa
Ulica Marynarska
Nr 21
Tel. 022 10 10 770
Fax 22 222 17 54
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2013-03-22
Rok biezacy 2013
Numer 12
adres www www.karen.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.