Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwaiadomienie o zbyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

22-03-2013 14:02:42 | Bieżący | ESPI | 15/2013
oRB: Zwaiadomienie o zbyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A.

PAP
Data: 2013-03-22

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-22
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Zwaiadomienie o zbyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajoego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, informuje, że w dniu 22 marca 2013 roku otrzymał od Spólki MUFERON CYPRUS Ltd. z siedzibą w Nikozji, Cypr, zawiadomienie o zajściu zdarzenia prawnego, w wyniku którego nastąpiła zmiana dotychczas posiadanego przez Spółkę udziału w ilości 9,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., o 6,28% ogólnej liczby głosów. W dniu 21 marca 2013 roku na postawie umów sprzedaży MUFERON CYPRUS Ltd. dokonała zbycia 60.000.000 akcji Spółki Clean&Carbon Energy S.A., dających dajacych jej 6,28% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, oraz 6,28% kapitału zakładowego Spółki. Według stanu na dzień 22 marca 2013 roku t.j. przekazywania niniejszego zawiadomienia MUFERON CYPRUS Ltd. posiada 35.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., co stanowi 3,67% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, oraz 3,67% kapitału zakładowego Spółki Clean&Carbon Energy S.A.
Powyższa informację Zarzad przekazuje na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zoragnizowanego systemu oraz o spólkach publicznych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-120 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Złota 59
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 22 222 17 54
_telefon_ _fax_
www.karen.com.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-22 Edmund Sędzikowski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Zwaiadomienie o zbyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A.
Sektor
Kod 00-120
Miasto Warszawa
Ulica Złota
Nr 59
Tel. 22 10 10 770
Fax 22 222 17 54
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2013-03-22
Rok biezacy 2013
Numer 15
adres www www.karen.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.