Raporty Spółek ESPI/EBI

CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

14-06-2013 17:19:06 | ESPI
oR(2):

PAP
Data: 2013-06-14

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 4 załączniki
 • opinia_bieglego.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • raport_bieglego.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • sprawozdanie_finansowe.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • sprawozdanie_zarzadu.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport roczny R 2012
  _rok_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-04-01 do 2013-03-31
  zawierający sprawozdanie finansowe według ustawy o rachunkowości
  w walucie
  data przekazania: 2013-06-14
  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  00-120 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Złota 59
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 22 222 17 54
  _telefon_ _fax_
  www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_
  _podmiot uprawniony do badania_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2012 2011 2012 2011
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 342 11 070 1 997 3 494
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 314 3 697 75 888
  III. Zysk _strata_ brutto 294 3 673 70 883
  IV. Zysk _strata_ netto 205 2 402 49 696
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 656 701 -614 168
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 476 -874 593 -210
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 54 0 13 0
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -35 -173 -8 -42
  IX. Aktywa, razem 560 517 559 442 134 182 129 875
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 890 551 213 132
  XI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 890 551 213 132
  XIII. Kapitał własny 559 627 559 442 133 965 134 548
  XIV. Kapitał zakładowy 381 651 381 651 91 361 91 708
  XV. Liczba akcji _w szt._ 954 128 000 954 128 000 954 128 000 954 128 000
  XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł./EUR_ 0,0003 0,003 0,00001 0,001
  XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł./EUR_ 0,0003 0,003 0,00001 0,001
  XVIII. 0,5866 0,59 0,14 0,14
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł./EUR_ 0,5866 0,59 0,14 0,14
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. _Dz. U. Nr 209, poz. 1744_
  PLIK OPIS
  Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym
  opinia_bieglego.pdf opinia niezaleznego bieglego rewidenta
  Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
  raport_bieglego.pdf raport biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
  Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzania sprawozdania finansowego
  Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
  Pismo prezesa zarządu _osoby zarządzającej_
  Roczne sprawozdanie finansowe
  sprawozdanie_finansowe.pdf sprawozdanie finansowe za 2012r
  Sprawozdanie zarządu _sprawozdanie z działalności emitenta_
  sprawozdanie_zarzadu.pdf sprawozdanie zarzadu z dzialalnosti za 2012r.plus lad korporacyjny

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2013-06-14 Edmund Sędzikowski Prezes Zarządu

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2013-06-14 Ilona Stala Główna Księgowa


  Identyfikator raportu 1vh82h7xg1
  Nazwa raportu R(2)
  Symbol raportu R(2)
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul
  Sektor
  Kod 00-120
  Miasto Warszawa
  Ulica Złota
  Nr 59
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 22 222 17 54
  e-mail
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2013-06-14
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.