Raporty Spółek ESPI/EBI

Wyrok Sadu Okręgowego w Poznaniu CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

01-08-2013 16:19:02 | Bieżący | ESPI | 20/2013
oRB: Wyrok Sadu Okręgowego w Poznaniu

PAP
Data: 2013-08-01

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2013
Data sporządzenia: 2013-08-01
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Wyrok Sadu Okręgowego w Poznaniu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, informuje że w dniu 31 lipca 2013 r. otrzymał od pełnomocnika wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu IX W ydział Gospodarczy wydany dnia 29 maja 2013 r., uchylający zaskarżony przez Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wyrok Sądu Polubownego-Cywilnego Sądu Arbitażowego Eurolegis w Gdańsku z dnia 21 czerwca.2012 r. w sprawie o sygn. CSA1/09/2011 z powództwa Clean&Carbon Energy S.A. w Warszawie przeciwko Komputronik S.A. z siedziba w Poznaniu. W uzasadnieniu wyroku Sąd stwierdził brak właściwości powołanego przez akcjonariuszy emitenta, statutowego Sądu Polubownego-Cywilnego Sądu Arbitrażowego Eurolegis sp. z o.o. Oddział w Gdańsku, do rozpoznania sporu zaistniałego pomiędzy stronami. W ocenie Sądu podstawą sporu są prawa majątkowe, których nie można zakwalifikować do sporów ze statutu Spółki Clean&Carbon Energy S.A., lub sporów powstających z jego stosowaniem. Emitent wniesie przewidzianą prawem apelację od niniejszego wyroku.
Powyższą informację Zarząd przekazuje, na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz par. 5 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-120 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Złota 59
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 22 222 17 54
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-01 Edmund Sędzikowski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Wyrok Sadu Okręgowego w Poznaniu
Sektor
Kod 00-120
Miasto Warszawa
Ulica Złota
Nr 59
Tel. 22 10 10 770
Fax 22 222 17 54
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2013-08-01
Rok biezacy 2013
Numer 20
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.