Raporty Spółek ESPI/EBI

CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

14-08-2013 15:48:55 | Kwartalny | ESPI | /2013
oQ(1):

PAP
Data: 2013-08-14

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • kwartalne_sprawozdanie_finasowe1.04.13-30.06.13.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport kwartalny Q 1 / 2013
  _kwartał_ _rok_
  _zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za 1 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-04-01 do 2013-06-30
  zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według ustawy o rachunkowości
  w walucie
  data przekazania: 2013-08-14
  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  00-120 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Złota 59
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 22 222 17 54
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  rok bieżący rok poprzedni rok bieżący rok poprzedni
  za 1 kwartał_y_ narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30 za 1 kwartał_y_ narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30 za 1 kwartał_y_ narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30 za 1 kwartał_y_ narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 56 718 13 168
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -1 640 -1 581 -379 -371
  III. Zysk _strata_ brutto -1 642 -1 583 -379 -371
  IV. Zysk _strata_ netto -1 642 -1 583 -379 -371
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 32 1 8
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 -80 0 -19
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 0 0 0
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 5 -48 1 -11
  IX. Aktywa, razem 560 188 559 11 129 396 131 207
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 202 1 252 509 294
  XI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 202 1 252 509 294
  XIII. Kapitał własny 557 986 557 859 128 889 130 913
  XIV. Kapitał zakładowy 381 651 381 651 88 157 89 562
  XV. Liczba akcji _w szt._ 954 128 000 954 128 000 954 128 000 954 128 000
  XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł./EUR_ 0,002 0,002 0,0005 0,0004
  XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł./EUR_ 0,002 0,002 0,0005 0,0004
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł./EUR_ 0,58 0,58 0,14 0,14
  XIX. Rowodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł./EUR_ 0,58 0,58 0,14 0,14
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł./EUR_ - - - -
  stan na 2013-06-30 koniec 1 kwartału /2013 stan na 2013-03-31 koniec 2012 roku stan na 2013-03-31 koniec 1 kwartału /2013 stan na 2013-03-31 koniec 2012 roku
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 56 8 342 13 1 997
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -1 640 314 -379 75
  III. Zysk _strata_ brutto -1 642 294 -379 70
  IV. Zysk _strata_ netto -1 642 205 -379 49
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 -2 656 1 -614
  VI. Przepływy pienięzne netto z działalności inwestycyjnej 0 2 476 0 593
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 54 0 13
  VIII.Przepływy pieniężne netto, razem 5 -35 1 -8
  IX. Aktywa, razem 560 188 560 517 129 398 134 182
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 202 890 509 213
  XI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 202 890 509 213
  XIII. Kapitał własny 557 986 559 627 128 889 133 965
  XIV. Kapitał zakładowy 381 651 381 651 88 157 91 361
  XV. Liczba akcji _w szt._ 954 128 000 954 128 000 954 128 000 954 128 000
  XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł./EUR_ 0,002 0,0003 0,0005 0,00001
  XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł./EUR_ 0,002 0,0003 0,0005 0,00001
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł./EUR_ 0,58 0,5866 0,14 0,14
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł./EUR_ 0,58 0,5866 0,14 0,14
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł./EUR_ - - - -
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - _Dz. U. Nr 209, poz. 1744_
  Plik Opis
  kwartalne_sprawozdanie_finasowe1.04.13-30.06.13.pdf kwartalne sprawozdanie finansowe za I kwartal 2013 od 01.04.13 do 30.06.13

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2013-08-14 Edmund Sędzikowski Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu 9nfzwcg4m1
  Nazwa raportu Q(1)
  Symbol raportu Q(1)
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul
  Sektor
  Kod 00-120
  Miasto Warszawa
  Ulica Złota
  Nr 59
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 22 222 17 54
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2013-08-14
  Rok biezacy 2013
  Numer
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.