Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu bieżącego nr 22/2013 z dnia 21.08.2013 roku CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

22-08-2013 15:12:23 | Bieżący | ESPI | 22/2013
oRB: Korekta raportu bieżącego nr 22/2013 z dnia 21.08.2013 roku

PAP
Data: 2013-08-22

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2013 K
Data sporządzenia: 2013-08-22
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 22/2013 z dnia 21.08.2013 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 zawiadamia, że w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. zwołanego na 18 września 2013 roku uzupełnia pkt 7, w który zamiast "Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spólki za rok obrotowy trwający od 01 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku" powinno być
"Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013"
Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie par. 38 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-120 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Złota 59
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 22 222 17 54
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-22 Edmund Sędzikowski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Korekta raportu bieżącego nr 22/2013 z dnia 21.08.2013 roku
Sektor
Kod 00-120
Miasto Warszawa
Ulica Złota
Nr 59
Tel. 22 10 10 770
Fax 22 222 17 54
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2013-08-22
Rok biezacy 2013
Numer 22
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.