Raporty Spółek ESPI/EBI

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25.09.2013 roku. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

26-09-2013 15:16:28 | Bieżący | ESPI | 28/2013
oRB: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25.09.2013 roku.

PAP
Data: 2013-09-26

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-26
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25.09.2013 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par.5 ust.1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 19 lipca 2005 roku o ofercie publicznej warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 25 września 2013 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpoznawał apelację Clean&Carbon Energy S.A. złożoną od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.08.2012 r. w sprawie o sygnaturze XVI GC 320/11, zasądzającego od Clean&Carbon Energy S.A. na rzecz Komputronik S.A. kwotę 4.000.000 PLN z odsetkami od dnia 29.03.2011 r. , na podstawie weksla przedłożonego przez Komputronik S.A.. Sąd na rozprawie tej rozpoznawał także opozycje zgłoszoną przez Komputronik S.A. co do interwencji ubocznej zgłoszonej w sprawie po stronie pozwanej przez spółkę P.P.i.H. EL-CORN Sp. z o.o..
Po rozpoznaniu sprawy Sądu Apelacyjny oddalił opozycje Komputronik S.A. dotyczącą zgłoszenia interwencji ubocznej, oraz uwzględnił apelację Clean&Carbon Energy S.A. i uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.08.2012 r. zasądzający od Clean&Carbon Energy S.A. na rzecz Komputronik S.A. zapłatę kwoty 4.000.000 PLN z odsetkami, na podstawie przedłożonego przez Komputronik S.A. weksla, przekazując sprawę Sądowi I instancji do ponownego rozpatrzenia. W ustnych motywach roztrzygnięcia Sąd Apelacyjny wskazał, że Sąd I instancji nie rozpoznał sprawy w zakresie jej istoty i stwierdził, że indos przenoszący weksel był indosem poterminowym, co uzasadnia zbadanie w postępowaniu przed Sądem I instancji zarzutów pozwanej podnoszonych w niniejszym postępowaniu, czego przed wyrokiem z dnia 14.08.2012 r. Sąd I instancji nie uczynił.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-120 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Złota 59
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 22 222 17 54
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-26 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25.09.2013 roku.
Sektor
Kod 00-120
Miasto Warszawa
Ulica Złota
Nr 59
Tel. 22 10 10 770
Fax 22 222 17 54
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2013-09-26
Rok biezacy 2013
Numer 28
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.