Raporty Spółek ESPI/EBI

Wybór podmiotu uprawnionego do badania śródrocznego sprawozdania finansowego. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

18-10-2013 14:54:18 | Bieżący | ESPI | 29/2013
oRB: Wybór podmiotu uprawnionego do badania śródrocznego sprawozdania finansowego.

PAP
Data: 2013-10-18

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-18
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania śródrocznego sprawozdania finansowego.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, że działajac na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości _Dz. U. z 2009 roku, nr 152, poz. 1223 ze zm._ w związku z par. 17 art. 17.2 ust. 1 Statutu Spółki Emitenta, uchwałą nr 1/17/10/2013 z dnia 17 października 2013 roku , Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru Firmy Audytorsko-Konsultingowej "PER SALDO" Sp. z o.o. w Szczecinie, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta sporządzonego na dzień 30 wrzesnia 2013 roku obejmujący okres od 01.04.2013r. do 30.09.2013r., zgodnie z ustawą o rachunkowości _Dz. U. Z 2009r. nr 152, poz.1233 ze zm._ Firma Audytorsko-Konsultingowa "PER SALDO" Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, legitymującym się wpisem na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych o numerze 1942 z siedzibą w Szczecinie.
Powyższa informacja została przekazana na postawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 19 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439 j.t_ w związku z par. 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259 ze zm._

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-120 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Złota 59
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 22 222 17 54
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-18 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Wybór podmiotu uprawnionego do badania śródrocznego sprawozdania finansowego.
Sektor
Kod 00-120
Miasto Warszawa
Ulica Złota
Nr 59
Tel. 22 10 10 770
Fax 22 222 17 54
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2013-10-18
Rok biezacy 2013
Numer 29
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.