Raporty Spółek ESPI/EBI

CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

30-11-2013 11:15:14 | Półroczny | ESPI
oP(01):

PAP
Data: 2013-11-30

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • sprawozdanie_finansowe_za_I_polrocze_2013r..pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
  Raport półroczny P 2013
  _rok_
  _zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za półrocze roku obrotowego 2013 obejmujące okres od 2013-04-01 do 2013-09-30
  zawierający sprawozdanie finansowe według ustawy o rachunkowości
  w walucie
  data przekazania: 2013-11-30
  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  00-120 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Złota 59
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 22 222 17 54
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_
  _podmiot uprawniony do badania_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  rok bieżący rok poprzedni rok bieżący rok poprzedni
  za półrocze 1/2013 okres od 2013-04-01 do 2013-09-30 za półrocze 1/2012 okres od 2012-04-01 do 2012-09-30 za półrocze 1/2013 okres od 2013-04-01 do 2013-09-30 za półrocze 1/2012 okres od 2012-04-01 do 2012-09-30
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 081 5 308 1 442 1 265
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -2 245 2 109 -532 502
  III. Zysk _strata_ brutto -2 277 2 103 -540 501
  IV. Zysk _strata_ netto -2 277 1 763 -540 420
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 -2 777 4 -675
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 2 476 0 589
  VII. Przepływy pienięzne netto z działalności finansowej -20 250 -4 59
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 0 -51 0 -12
  IX. Aktywa, razem _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 560 939 562 493 133 041 134 016
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 3 588 1 288 851 307
  XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0 0 0 0
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 3 088 1 288 732 307
  XIII. Kapitał własny _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 557 351 561 205 132 190 133 709
  XIV. Kapitał zakładowy _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 381 651 381 651 90 518 90 930
  XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 954 128 000 954 128 000 954 128 000 954 128 000
  XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,0024 0,002 0,0006 0,0004
  XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,0024 0,002 0,0006 0,0004
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,59 0,59 0,14 0,14
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,59 0,59 0,14 0,14
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00
  stan na 2013-09-30 koniec półrocza 1 /2013 stan na 2013-03-31 koniec 2012 roku stan na 2013-09-30 koniec półrocza 1 /2013 stan na 2013-03-31 koniec 2012 roku
  XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 081 8 342 1 442 1 997
  XXII. Zysk _strata_ z dzałalności operacyjnej -2 245 314 -532 75
  XXIII. Zysk _strata_ brutto -2 277 294 -540 70
  XXIV. Zysk _strata_ netto -2 277 205 -540 49
  XXV. Przepływy pieniężne netto z dzialalności operacyjnej 20 -2 656 4 -614
  XXVI. Przeplywy pieniężne netto z dzialalności inwestycyjnej 0 2 476 0 593
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z dzialalności finansowej -20 54 -4 13
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 0 -35 0 -8
  XXIX. Aktywa razem 560 939 560 517 133 041 134 182
  XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 588 890 851 213
  XXXI. Zobowiązania dlugoterminowe 0 0 0 0
  XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 3088 890 732 213
  XXXIII. Kapital własny 557 351 559 627 132 190 133 965
  XXXIV. Kapitał zakładowy 381 651 381 651 90 518 91 361
  XXXV. Liczba akcji _w szt._ 954 128 000 954 128 000 954 128 000 954 128 000
  XXXVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,0024 0,0002 0,0006 0,00001
  XXXVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,0024 0,0002 0,0006 0,00001
  XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,59 0,59 0,14 0,14
  XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zl/EUR_ 0,59 0,59 0,14 0,14
  XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - _Dz. U. Nr 209, poz. 1744_
  Plik Opis
  Raport z przeglądu półrocznego sprtawozdania finansowego
  Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzania półrocznego sprawozdania finansowego
  Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowego
  Półroczne sprawozdanie finansowe
  sprawozdanie_finansowe_za_I_polrocze_2013r..pdf Raport niezaleznego bieglego rewidenta, sprawozdanie finansowe za okres od 01 kwietnia 2013r. do 30 wrzesnia 2013r., polroczne sprawozdanie zarzadu z dzialanosti emitenta, oswiadczenie zarzadu w sprawie rzetelnosti ze sporzadzenia polrocznego sprawozdania finansowego
  Sprawozdanie z zarządu _sprawozdanie z działalnosci emitenta_

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2013-11-30 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2013-11-30 Ilona Stala Główna Księgowa


  Identyfikator raportu t0aowewnn1
  Nazwa raportu P(01)
  Symbol raportu P(01)
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul
  Sektor
  Kod 00-120
  Miasto Warszawa
  Ulica Złota
  Nr 59
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 22 222 17 54
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2013-11-30
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.