Raporty Spółek ESPI/EBI

CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

14-02-2014 15:02:33 | Kwartalny | ESPI | /2013
oQ(1):

PAP
Data: 2014-02-14

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • sprawozdanie_finansowe_za_III_kwartal_2013_roku.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport kwartalny Q 3 / 2013
  _kwartał_ _rok_
  _zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za 3 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-10-01 do 2013-12-31
  zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według ustawy o rachunkowości
  w walucie
  data przekazania: 2014-02-14
  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  73-102 Stargard Szczeciński
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Koszewko 13
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 22 222 17 54
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  rok bieżący rok poprzedni rok bieżący rok poprzedni
  za 3 kwartał_y_ narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-12-31 za 3 kwartał_y_ narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-12-31 za 3 kwartał_y_ narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-12-31 za kwartał_y_ narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-12-31
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 577 7 796 1 586 1 907
  II. Zysk _strata_ z dzialalności operacyjnej -32 455 1 694 -7 826 414
  III. Zysk _strata_ brutto - 32 489 1 678 - 7 834 410
  IV. Zysk _strata_ netto - 32 489 1 678 - 7 834 327
  V. Przeplywy pieniężne netto z dzialalności operacyjnej 25 -2 778 6 -680
  VI. Przeplywy pienięzne z działalności inwestycyjnej 0 2 476 0 606
  VII. Przeplywy pieniężne netto z dzialalności finansowej -29 250 -7 61
  VIII. Przeplywy pieniężne netto, razem -4 -52 -1 -13
  IX. Aktywa, razem 530 151 562 876 127 833 137 681
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 012 2 107 726 515
  XI. Zobowiązania dlugoterminowe 0 0 0 0
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 012 2 107 485 515
  XIII. Kapitał wlasny 527 139 560 760 127 107 137 166
  XIV. Kapitał zakładowy 381 651 381 651 92 026 93 354
  XV. Liczba akcji _w szt._ 954 128 000 954 128 000 954 128 000 954 128 000
  XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,03 0,001 0,007 0,0004
  XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zl/EUR_ 0,03 0,001 0,007 0,0004
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,59 0,59 0,14 0,14
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,59 0,59 0,14 0,14
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0 0 0 0
  stan na 2013-12-31 koniec 3 kwartału /2013 stan na 2013-03-31 koniec 2012 roku stan na 2013-12-31 koniec 3 kwartału /2013 stan na 2013-03-31 koniec 2012 roku
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 577 8 342 1 586 1 997
  II. Zysk _strata_ z dzialalności operacyjnej -32 455 314 -7 826 75
  III. Zysk _strata_ brutto -32 489 294 -7 834 70
  IV. Zysk _strata_ netto -32 489 205 -7 834 49
  V. Przepływy pieniężne netto z dzialalności operacyjnej 25 -2 565 6 -614
  VI. Przeplywy pieniężne z dzialalności inwestycyjnej 0 2 476 0 593
  VII. Przepływy pieniężne z dzialalności finansowej -29 54 -7 13
  VIII. Przeplywy pieniężne netto, razem -4 -35 -1 -8
  IX. Aktywa, razem 530 151 560 517 127 833 129 875
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 012 890 726 213
  XI. Zobowiązania dlugoterminowe 0 0 0 0
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 012 890 485 213
  XIII. Kapital wlasny 527 139 559 627 127 107 133 965
  XIV. Kapital zakladowy 381 651 381 651 92 026 91 361
  XV. Liczba akcji _w szt._ 954 128 000 954 128 000 954 128 000 954 128 000
  XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,03 0,0003 0,007 0,001
  XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,03 0,0003 0,007 0,001
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zl/EUR_ 0,59 0,59 0,14 0,14
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,59 0,59 0,14 0,14
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0 0 0 0
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - _Dz. U. Nr 209, poz. 1744_
  Plik Opis
  sprawozdanie_finansowe_za_III_kwartal_2013_roku.pdf kwartalne sprawozdanie finansowe za okres od 1.10.2013 do 31.12.2013r.

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2014-02-14 Jan Redelkiewicz Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu 9nfzwcg4m1
  Nazwa raportu Q(1)
  Symbol raportu Q(1)
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul
  Sektor
  Kod 73-102
  Miasto Stargard Szczeciński
  Ulica Koszewko
  Nr 13
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 22 222 17 54
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2014-02-14
  Rok biezacy 2013
  Numer
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.