Raporty Spółek ESPI/EBI

CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

15-05-2014 15:55:23 | Kwartalny | ESPI | /2013
oQ(1):

PAP
Data: 2014-05-15

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • SPRAWOZDANIE_CCE__2_.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport kwartalny Q 4 / 2013
  _kwartał_ _rok_
  _zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za 4 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
  zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według
  w walucie
  data przekazania: 2014-05-15
  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  73-102 Stargard Szczeciński
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Koszewko 13
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 91 561 00 15
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  rok bieżący rok poprzedni rok bieżący rok poprzedni
  za 4 kwartał_y_ narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2014-03-31 za 4 kwartał_y_ narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2013-03-31 za 4 kwartał_y_ narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2014-03-31 za 4 kwartał_y_ narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2013-03-31
  I. Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów 7 795 8 342 1 869 1 996
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -4 108 314 -985 75
  III. Zysk _strata_ brutto -1 178 294 -282 70
  IV. Zysk _strata_ netto -1 178 205 -282 49
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 228 -2 565 1 493 -614
  VI. Przepływy pieniężne netto z dzialalności inwestycyjnej -6 356 2 476 -1 524 592
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -36 54 -9 13
  VIII. Przepływy piniężne netto, razem -164 -35 -39 -8
  IX. Aktywa, razem 560 322 560 517 134 370 134 095
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiąznia 1 872 890 449 213
  XI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 872 890 449 213
  XIII. Kapital własny 558 450 559 627 133 921 133 882
  XIV. Kapitał zakładowy 381 651 381 651 91 523 91 304
  XV. Liczba akcji _w szt._ 954 128 000 954 128 000 954 128 000 954 128 000
  XVI. Zysk _strata _ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,03 0,001 0,000007 0,000002
  XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,03 0,001 0,000007 0,000002
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,59 0,59 0,14 0,14
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,59 0,59 0,14 0,14
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_
  stan na 2014-03-31 koniec 4 kwartału /2013 stan na 2013-03-31 koniec 2012 roku stan na 2014-03-31 koniec 4 kwartału /2013 stan na 2013-03-31 koniec 2012 roku
  I. Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów 7 795 8 342 1 869 1 997
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -4 108 314 -985 75
  III. Zysk _strata_ brutto -1 178 294 -282 70
  IV. Zysk _strata_ netto -1 178 205 -282 49
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 228 -2 656 1 493 -614
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 356 2 476 -1 524 593
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalnościn finansowej -36 54 -9 13
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -164 -35 -39 -8
  IX. Aktywa, razem 560 322 560 517 134 370 134 182
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 872 890 449 213
  XI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 872 890 449 213
  XIII. Kapitał własny 558 450 559 627 133 921 133 965
  XIV. Kapitał zakładowy 381 651 381 651 91 523 91 361
  XV. Liczba akcji _w szt._ 954 128 000 954 128 000 954 128 000 954 128 000
  XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,03 0,0003 0,000007 0,00001
  XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,03 0,0003 0,000007 0,00001
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,59 0,59 0,14 0,14
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,59 0,59 0,14 0,14
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0 0 0 0
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - _Dz. U. Nr 209, poz. 1744_
  Plik Opis
  SPRAWOZDANIE_CCE__2_.pdf kwartalne sprawozdanie finansowe od 1 stycznia 2014 do 31 marca 2014

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2014-05-15 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu 9nfzwcg4m1
  Nazwa raportu Q(1)
  Symbol raportu Q(1)
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul
  Sektor
  Kod 73-102
  Miasto Stargard Szczeciński
  Ulica Koszewko
  Nr 13
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 91 561 00 15
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2014-05-15
  Rok biezacy 2013
  Numer
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.