Raporty Spółek ESPI/EBI

Postanowienie Sądu Najwyższego w sprawie oddalenia zażalenia na wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

23-07-2014 19:00:12 | Bieżący | ESPI | 4/2014
oRB: Postanowienie Sądu Najwyższego w sprawie oddalenia zażalenia na wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

PAP
Data: 2014-07-23

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-23
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Postanowienie Sądu Najwyższego w sprawie oddalenia zażalenia na wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne iformacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz w zw. z art 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 19 lipca 2005 roku o ofercie publicznej warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 22 lipca 2014 roku otrzymał od pełnomocnika Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie z powództwa Komputronik S.A. w Poznaniu przeciwko Clean&Carbon Energy S.A. w Koszewku z udziałem interwenienta ubocznego po stronie pozwanej PPiH "EL-CORN" Spółki z o.o. w Koszewku o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej zażalenia strony powodowej na wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 września 2013 roku., sygn. akt IACa 270/13 zostało oddalone. Natomiast rostrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego Sąd ustali w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie. Emitent informuje, że Sąd Apelacyjny po rozpoznaniu apelacji Clean&Carbon Energy S.A. złożonej od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.08.2012 r. w sprawie o sygn. XVI GC 320/11, zasądzającego od Clean&Carbon Energy S.A. na rzecz Komputronik S.A. kwotę 4.000.000 PLN, na podstawie weksla przedłożonego przez Komputronik S.A. uchylił wyrok , przekazując sprawę I instancji do ponownego rozpatrzenia. Sąd Apelacyjny wskazał, że Sąd I instancji nie rozpoznał istoty sprawy oraz wszystkich dowodów, które jednoznacznie wskazują na fakt, iż powyższy weksel został w pełni spłacony. W związku z powyższym użycie przez Spółkę Komputronik S.A. ponownie tego weksla zdaniem emitenta nie było zgodne z prawem i dokonane było w złej wierze.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard Szczeciński
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-23 Jan Redełkiewicz


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Postanowienie Sądu Najwyższego w sprawie oddalenia zażalenia na wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard Szczeciński
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2014-07-23
Rok biezacy 2014
Numer 4
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.