Raporty Spółek ESPI/EBI

CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

14-11-2014 12:50:06 | Kwartalny | ESPI | /2013
oQ(1):

PAP
Data: 2014-11-14

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • kwartalne_sprawozdanie_finansowe_1_lipec_do_30_wrzesien_2014.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport kwartalny Q 6 / 2013
  _kwartał_ _rok_
  _zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za 6 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30
  zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według
  w walucie
  data przekazania: 2014-11-14
  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  73-102 Stargard Szczeciński
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Koszewko 13
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 91 561 00 15
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  rok bieżący rok poprzedni rok bieżący rok poprzedni
  za 6 kwartał_y_ narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2014-09-30 za 2 kwartał_y_ narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-09-30 za 6 kwartał_y_ narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2014-09-30 za 2 kwartał_y_ narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-09-30
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 388 6 081 2 009 1 442
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -3 454 -2 245 827 -532
  III. Zysk _strata_ brutto 6 375 -2 277 1 527 -540
  IV. Zysk _strata_ netto 6 375 -2 277 1527 -540
  V. Przepływy pienięzne netto z działalności operacyjnej -22 211 -2 777 -5 319 4
  VI. Przepływy pienięzne netto z działalności inwestycyjnej 22 012 20 5 272 0
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 -20 0 -4
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -199 0 -48 0
  IX. Aktywa, razem 571 203 560 939 136 799 133 041
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 200 3 588 1 245 851
  XI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 5 015 3 088 1 201 732
  XIII. Kapitał własny 566 003 557 351 135 553 132 190
  XIV. Kapitał zakładowy 381 651 381 651 91 402 90 518
  XV. Liczba akcji _w szt._ 954 128 000 954 128 000 954 128 000 954 128 000
  XVI. Zysk na jedną akcję zwykłą 0,007 0,0024 0,0017 0,0006
  0,007 0,0024 0,0017 0,0006
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję 0,007 0,59 0,0017 0,14
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 0,007 0,59 0,0017 0,14
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 0,00
  stan na 2014-09-30 koniec 6 kwartału /2013 stan na 2013-03-31 koniec 2012 roku stan na 2014-09-30 koniec 6 kwartału /2013 stan na 2013-03-31 koniec 2012 roku
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 388 8 342 2 009 1 997
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -3 454 314 -827 75
  III. Zysk _strata_ brutto 6 375 294 1 527 70
  IV. Zysk _strata_ netto 6 375 205 1 527 49
  V. Przepływy pienięzne netto z działalności operacyjnej -22 211 -2 565 -5 319 -614
  VI. Przepływy pienięzne netto z działalności inwestycyjnej 22 012 2 476 5 272 593
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 54 0 13
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -199 -35 -48 -8
  IX. Aktywa, razem 571 203 560 517 136 799 129 874
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 200 890 1 245 213
  XI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 5 015 890 1 201 213
  XIII. Kapitał własny 566 003 559 627 135 553 133 965
  XIV. Kapitał zakładowy 381 651 381 651 91 402 91 361
  XV. Liczba akcji _w szt._ 954 128 000 954 128 000 954 128 000 954 128 000
  XVI. Zysk na jedną akcję zwykłą 0,007 0,0003 0,0017 0,001
  XVI. Zysk na jedną akcję zwykłą 0,007 0,0003 0,0017 0,001
  XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję 0,007 0,59 0,0017 0,14
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję 0,007 0,59 0,0017 0,14
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 0,007 0,59 0,0017 0,14
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0 0 0
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - _Dz. U. Nr 209, poz. 1744_
  Plik Opis
  kwartalne_sprawozdanie_finansowe_1_lipec_do_30_wrzesien_2014.pdf sprawozdanie finansowe za VI kwartal 2013 rok od 1 lipca do 30 wrzesnia 2014r

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2014-11-14 Jan Redełkiewicz Prezes Zarząd


  Identyfikator raportu 9nfzwcg4m1
  Nazwa raportu Q(1)
  Symbol raportu Q(1)
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul
  Sektor
  Kod 73-102
  Miasto Stargard Szczeciński
  Ulica Koszewko
  Nr 13
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 91 561 00 15
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2014-11-14
  Rok biezacy 2013
  Numer
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.