Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o zbyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

28-11-2014 21:11:54 | Bieżący | ESPI | 27/2014
oRB: Zawiadomienie o zbyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A.

PAP
Data: 2014-11-28

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-28
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Zawiadomienie o zbyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, że w dniu 28 listopada 2014 roku otrzymał od Pani Anny Paszyńskiej , zawiadomienie o zbyciu przez nią w dniu 27 listopada 2014 roku na podstawie umów kupna- sprzedaży, akcji w liczbie powodującej zmniejszenie ogólnej liczby głosów jakie posiadała w spółce Clean&Carbon Energy S.A. poniżej 5%. Pani Anna Paszyńska posiadała 95.300.000 akcji w spółce Clean&Carbon Energy S.A. dających 9,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., oraz 9,99% kapitału zakładowego emitenta. Według stanu na dzień 28 listopada 2014 roku tj. przekazywania niniejszego zawiadomienia akcje w posiadaniu Pani Anny Paszyńskiej stanowią poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., jak rownież poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, oraz poniżej 5% kapitału zakładowego emitenta.
Powyższą informację Zarząd przekazuje na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard Szczeciński
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-28 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Zawiadomienie o zbyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A.
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard Szczeciński
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2014-11-28
Rok biezacy 2014
Numer 27
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.