Raporty Spółek ESPI/EBI

CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

31-03-2015 18:08:07 | ESPI
oR(2):

PAP
Data: 2015-03-31

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 4 załączniki
 • opinia_niezaleznego_bieglego.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • raport_bieglego_za_2013r.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • sprawozdanie_finansowe_za_2013-2014.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • sprawozdanie_z_dzialalnosci_zarzadu_2013-2014r..pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport roczny R 2013
  _rok_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-04-01 do 2014-12-31
  zawierający sprawozdanie finansowe według ustawy o rachunkowości
  w walucie
  data przekazania: 2015-03-31
  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  73-102 Stargard Szczeciński
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Koszewko 13
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 91 561 00 15
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_
  _podmiot uprawniony do badania_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2013 2012 2013 2012
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 669 8 342 1 768 1 997
  II. Zysk _strata_ zdziałalności operacyjnej 22 097 314 5 095 75
  III. Zysk _strata_ brutto 987 294 228 70
  IV. Zysk _strata_ netto 987 205 228 49
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -194 -2 565 -45 -614
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 2 476 0 593
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 54 0 13
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -194 -35 -45 -8
  IX. Aktywa, razem 126 770 560 517 29 231 134 182
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 219 890 2 126 213
  XI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 9 219 890 2 126 213
  XIII. Kapitał własny 117 551 559 442 27 104 133 965
  XIV. Kapitał zakładowy 68 560 381 651 15 808 91 361
  XV. Liczba akcji _w szt._ 171 400 000 954 128 000 171 400 000 954 128 000
  XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł./EUR_ 0,0060 0,0003 0,001 0,00001
  XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcę zwykłą _w zł./EUR_ 0,0060 0,0003 0,001 0,00001
  XVIII. 0,69 0,5866 0,16 0,14
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł./EUR_ 0,69 0,5866 0,16 0,14
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w ZŁ/EUR_ 0 0 0 0
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. _Dz. U. Nr 209, poz. 1744_
  PLIK OPIS
  Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym
  opinia_niezaleznego_bieglego.pdf opinia niezaleznego bieglego rewidenta za rok 2013 trwajacy od 01.04.2013 do 31.12.2014r.
  Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
  raport_bieglego_za_2013r.pdf raport bieglego z badania sprawozdania finansowego za 2013 za okres 1.04.13 do 31.12.14r.
  Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzania sprawozdania finansowego
  Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
  Pismo prezesa zarządu _osoby zarządzającej_
  Roczne sprawozdanie finansowe
  sprawozdanie_finansowe_za_2013-2014.pdf sprawozdanie finansowe za rok 2013r. trwajacy od 01.04.2013 do 31.12.2014r.
  Sprawozdanie zarządu _sprawozdanie z działalności emitenta_
  sprawozdanie_z_dzialalnosci_zarzadu_2013-2014r..pdf sprawodanie zarzadu,oswiadczenia zarzadu o rzetelnosci sprawozd. i wyborze bieglego

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2015-03-31 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2015-03-31 Ilona Stala Główna Księgowa


  Identyfikator raportu 1vh82h7xg1
  Nazwa raportu R(2)
  Symbol raportu R(2)
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul
  Sektor
  Kod 73-102
  Miasto Stargard Szczeciński
  Ulica Koszewko
  Nr 13
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 91 561 00 15
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2015-03-31
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.