Raporty Spółek ESPI/EBI

CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

15-05-2015 13:27:09 | Kwartalny | ESPI | /2015
oQ(1):

PAP
Data: 2015-05-15

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • kwartalne_sprawozdanie_finansowe_2015r.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport kwartalny Q 1 / 2015
  _kwartał_ _rok_
  _zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
  zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według ustawy o rachunkowości
  w walucie
  data przekazania: 2015-05-15
  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  73-102 Stargard Szczeciński
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Koszewko 13
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 91 561 00 15
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  rok bieżący rok poprzedni rok bieżący rok poprzedni
  za 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 za 1 kwartał_y_ narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30 za 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 za 1 kwartał_y_ narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 270 56 66 13
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -100 -1640 24 -379
  III. Zysk _strata_ brutto 1453 -1642 355 -379
  IV. Zysk _strata_ netto 1453 -1642 355 -379
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 4 4 1
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 1 0 0
  VIII. Przepływy piniężne netto, razem 16 5 4 1
  IX. Aktywa razem _na koniec bieżącego kwrtału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 129 168 126 770 31 546 31 030
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzrdniego roku obrotowego_ 10 164 9 219 2 482 1 861
  XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedzniego roku obrotowego_ 0 0 0 0
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec porzedniego roku obrotowego_ 9 934 9 219 2 426 2 126
  XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 117 551 559 627 28 709 136 647
  XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 68 560 68 560 16 744 15 808
  XV. Liczba akcji _w szt._ _nakoniec bieżącego kwrtału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 171 400 000 171 400 000 171 400 000 171 400 000
  XVI. Zysk _strata _ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,008 0,006 0,002 0,001
  XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,008 0,006 0,002 0,001
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,58 0,69 0,14 0,16
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,58 0,69 0,14 0,16
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0 0 0 0
  stan na 2015-03-31 koniec 1 kwartału /2015 stan na 2014-12-31 koniec 2013 roku stan na 2015-03-31 koniec 1 kwartału /2015 stan na 2014-12-31 koniec 2013 roku
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 270 7 669 66 1 768
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -100 22 097 24 5 095
  III. Zysk _strata_ brutto 1 453 987 355 228
  IV. Zysk _strata_ netto 1453 987 355 228
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 -194 4 -45
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
  VII. Przepływy piniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
  VIII. Przepływy piniężne netto, razem 16 -194 4 -45
  IX. Aktywa, razem 129 168 126 770 31 546 29 231
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 164 9 219 2 482 2 126
  XI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 9 934 9 219 2 426 2 126
  XIII. Kapitał własny 117 551 559 627 28 709 136 647
  XIV. Kapitał zakładowy 68 560 68 560 16 744 15 808
  XV. Liczba akcji _w szt._ 171 400 000 171 400 000 171 400 000 171 400 000
  XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,008 0,006 0,002 0,001
  XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,008 0,006 0,002 0,001
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,58 0,69 0,14 0,16
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,58 0,69 0,14 0,16
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0 0 0 0
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - _Dz. U. Nr 209, poz. 1744_
  Plik Opis
  kwartalne_sprawozdanie_finansowe_2015r.pdf sprawozdanie finansowe za I kwrtal 2015r

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2015-05-15 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu 9nfzwcg4m1
  Nazwa raportu Q(1)
  Symbol raportu Q(1)
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul
  Sektor
  Kod 73-102
  Miasto Stargard Szczeciński
  Ulica Koszewko
  Nr 13
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 91 561 00 15
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2015-05-15
  Rok biezacy 2015
  Numer
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.