Raporty Spółek ESPI/EBI

Wybór podmiotu do badania śródrocznego sprawozdania finansowego. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

16-07-2015 10:25:21 | Bieżący | ESPI | 20/2015
oRB: Wybór podmiotu do badania śródrocznego sprawozdania finansowego.

PAP
Data: 2015-07-16

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2015
Data sporządzenia: 2015-07-16
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Wybór podmiotu do badania śródrocznego sprawozdania finansowego.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, że działając na podstawie art. 66 ust, 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości _Dz. U. z 2009 roku, nr 152, poz. 1223 ze zm._ w związku z par. 17 art. 17.2 ust. 1 Statutu Spółki Emitenta, uchwałą nr 1/15/07/2015 z dnia 15 lipca 2015 roku, Rada Nadzorcza dokonała wyboru Firmy Audytorsko-Konsultingowej "PER SALDO" Sp. z o.o. w Szczecinie, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta sporządzonego na dzień 30 czerwca 2015 roku obejmującego okres od 01 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku, zgodnie z ustawą o rachunkowości _Dz. U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223 ze zm._. Firma Audytorsko-Konsultingowa "PER SALDO" Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych o numerze 1942 z siedzibą w Szczecinie.
Powyższą informację Zarząd przekazuje na postawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z par 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznanwania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard Szczeciński
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-07-16 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Wybór podmiotu do badania śródrocznego sprawozdania finansowego.
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard Szczeciński
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2015-07-16
Rok biezacy 2015
Numer 20
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.