Raporty Spółek ESPI/EBI

CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

31-08-2015 16:10:21 | Półroczny | ESPI
oP(01):

PAP
Data: 2015-08-31

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • sprawozdanie_finansowe_za_I_polrocze_2015r.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
  Raport półroczny P 2015
  _rok_
  _zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za półrocze roku obrotowego 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do 2015-06-30
  zawierający sprawozdanie finansowe według ustawy o rachunkowości
  w walucie
  data przekazania: 2015-08-31
  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  73-102 Stargard Szczeciński
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Koszewko 13
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 91 561 00 15
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_
  _podmiot uprawniony do badania_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  rok bieżący rok poprzedni rok bieżący rok poprzedni
  za półrocze 1/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-06-30 za półrocze 1/2013 okres od 2013-04-01 do 2013-09-30 za półrocze 1/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-06-30 za półrocze 1/2013 okres od 2013-04-01 do 2013-09-30
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 545 6 081 130 1 442
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -56 -2 245 -13 -532
  III. Zysk _strata_ brutto 2 626 -2 277 626 -540
  IV. Zysk _strata_ netto 2 626 -2 277 626 -540
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 20 6 4
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 -20 0 -4
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 24 0 6 0
  IX. Aktywa, razem 130 134 560 939 31 026 133 041
  X. Zobowiązania i rezerwy na zwobowiązania 9 833 3 588 2 344 851
  XI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 9 833 3 088 2 344 732
  XIII. Kapitał własny 120 177 557 351 28 652 132 190
  XIV. Kapitał zakładowy 68 560 381 651 16 346 90 518
  XV. Liczba akcji _w szt._ 171 400 000 954 128 000 171 400 000 954 128 000
  XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/eur_ 0,0015 0,0024 0,0004 0,0006
  XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwyłą _w zł/eur_ 0,0015 0,0024 0,0004 0,0006
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą _w zł/eur_ 0,70 0,59 0,17 0,14
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą _w zł/eur_ 0,70 0,59 0,17 0,14
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/eur_ 0 0 0 0
  stan na 2015-06-30 koniec półrocza 1 /2015 stan na 2014-12-31 koniec 2014 roku stan na 2015-06-30 koniec półrocza 1 /2015 stan na 2014-12-31 koniec 2014 roku
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 545 7 669 130 1 768
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -56 22 091 -13 5 095
  III. Zysk _strata_ brutto 2 626 987 626 228
  IV. Zysk _strata_ netto 2 626 987 626 228
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 -194 6 -45
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 24 -194 6 -45
  IX. Aktywa, razem 130 134 126 770 31 026 29 231
  X. Zobowiązania i rezerwy na zwobowiązania 9 833 9 219 2 344 2 126
  XI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 9 833 9 219 2 344 2 126
  XIII. Kapitał własny 120 177 117 551 28 652 27 104
  XIV. Kapitał zakładowy 68 560 69 560 16 346 15 808
  XV. Liczba akcji _w szt._ 171 400 000 171 400 000 171 400 000 171 400 000
  XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/eur_ 0,0015 0,0060 0,0004 0,001
  XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwyłą _w zł/eur_ 0,0015 0,0060 0,0004 0,001
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą _w zł/eur_ 0,70 0,69 0,17 0,16
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą _w zł/eur_ 0,70 0,69 0,17 0,16
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/eur_ 0 0 0 0
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - _Dz. U. Nr 209, poz. 1744_
  Plik Opis
  Raport z przeglądu półrocznego sprtawozdania finansowego
  Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzania półrocznego sprawozdania finansowego
  Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowego
  Półroczne sprawozdanie finansowe
  sprawozdanie_finansowe_za_I_polrocze_2015r.pdf raport niezaleznego bieglego, sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2015r, polroczne sprawozdanie zarzadu z dzialalnosci emitenta, oswiadczenie zarzadu w sprawie rzetelnosci sporzadzenia polrocznego sprawozdania finansowego
  Sprawozdanie z zarządu _sprawozdanie z działalnosci emitenta_

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2015-08-31 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2015-08-31 Ilona Stala Główny Księgowy


  Identyfikator raportu t0aowewnn1
  Nazwa raportu P(01)
  Symbol raportu P(01)
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul
  Sektor
  Kod 73-102
  Miasto Stargard Szczeciński
  Ulica Koszewko
  Nr 13
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 91 561 00 15
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2015-08-31
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.