Raporty Spółek ESPI/EBI

Kolejne zabezpieczenie roszczeń Clean&Carbon Energy S.A. na majątku Komputronik S.A. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

12-11-2015 12:45:15 | Bieżący | ESPI | 30/2015
oRB: Kolejne zabezpieczenie roszczeń Clean&Carbon Energy S.A. na majątku Komputronik S.A.

PAP
Data: 2015-11-12

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2015
Data sporządzenia: 2015-11-12
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Kolejne zabezpieczenie roszczeń Clean&Carbon Energy S.A. na majątku Komputronik S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż na podstawie postanowienia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu doszło do udzielenia Clean&Carbon Energy S.A. kolejnego zabezpieczenia roszczeń objętych powództwem o zapłatę kwoty 28.500.000 zł dochodzonej od Komputronik S.A. przed Sądem Polubownym - Sądem Arbitażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w sprawie o sygnaturze akt SA 200/13.

Tym razem Sąd Apelacyjny w Poznaniu dokonał zajęcia praw z 12.278.363 zdematerializowanych akcji Clean&Carbon Energy S.A. posiadanych przez Komputronik S.A. zapisanych na rachunku papierów wartościowych dłużnika Komputronik S.A. prowadzonym przez Dom Maklerski Banku Zachodniego W.B.K S.A..

Sąd Apelacyjny w Poznaniu po raz kolejny za uprawdopodobnione uznał roszczenie Emitenta przeciwko Komputronik S.A. i po ocenie sytuacji finansowej Komputronik S.A. uznał za uzasadnione rozszerzenie udzielonego wcześniej zabezpieczenia tj. hipotek przymusowych do kwoty 44.426.425 zł na nieruchomościach stanowiących własność Komputronik S.A.

Powyższe jest kolejnym etapem sporu Clean&Carbon Energy S.A. z Komputronik S.A., w ramach którego Emitent stara się nie tylko doprowadzić do zasądzenia należnych mu od Komputronik S.A. kwot _z odsetkami ponad 45.000.000 zł_ lecz także odzyskać nieruchomości bezprawnie wyprowadzonych z majątku Clean&Carbon S.A. przez Komputronik S.A. i podmioty powiązane z Komputronik S.A. oraz doprowadzić do poniesienia odpowiedzialności karnej przez reprezentantów Komputronik S.A. i podmiotów powiązanych z Komputronik S.A.

Powyższą informację Zarząd przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard Szczeciński
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-11-12 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Kolejne zabezpieczenie roszczeń Clean&Carbon Energy S.A. na majątku Komputronik S.A.
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard Szczeciński
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2015-11-12
Rok biezacy 2015
Numer 30
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.