Raporty Spółek ESPI/EBI

CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

23-11-2015 09:19:50 | Kwartalny | ESPI | /2015
oQ(1):

PAP
Data: 2015-11-23

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • kwartalne_sprawozdanie_finansowe_2015r.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport kwartalny Q 3 / 2015
  _kwartał_ _rok_
  _zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30
  zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według ustawy o rachunkowości
  w walucie
  data przekazania: 2015-11-23
  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  73-102 Stargard Szczeciński
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Koszewko 13
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 91 561 00 15
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  rok bieżący rok poprzedni rok bieżący rok poprzedni
  za 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 za 3 kwartał_y_ narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 za 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 za 3 kwartał_y_ narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
  I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 817 8 388 193 2 009
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 850 3 454 436 827
  III. Zysk _strata_ brutto 4 540 6 375 1 071 1 527
  IV. Zysk _strata_ netto 4 540 6 375 1 071 1 527
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 -22 211 1 -5 319
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 22 012 0 5 193
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 5 -199 0 -48
  IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 132 038 571 203 31 151 136 799
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 9 947 5 200 2 327 1 245
  XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0 0 0 0
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 9 862 5 015 2 327 1 201
  XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 117 551 559 627 27 733 135 553
  XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 68 560 68 560 16 175 15 808
  XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 171 400 000 171 400 000 171 400 000 171 400 000
  XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,030 0,007 0,007 0,0017
  XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,030 0,007 0,007 0,0017
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,71 0,07 0,17 0,17
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,71 0,7 0,17 0,17
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0 0 0 0
  stan na 2015-09-30 koniec 3 kwartału /2015 stan na 2014-12-31 koniec 2014 roku stan na 2015-09-30 koniec 3 kwartału /2015 stan na 2014-12-31 koniec 2014 roku
  I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 817 7 669 817 1 768
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 850 22 097 1 850 5 095
  III. Zysk _strata_ brutto 4 540 987 4 540 228
  IV. Zysk _strata_ netto 4 540 987 4 540 228
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 -194 5 -45
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 5 -194 5 -45
  IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 132 038 126 770 132 038 29 231
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 9 947 9 219 9 947 2 126
  XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0 0 0 0
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 9 862 9 219 9 862 2 126
  XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 117 551 117 551 117 551 27 104
  XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 68 560 68 560 68 560 15 808
  XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 171 400 000 171 400 000 171 400 000 171 400 000
  XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,030 0,0060 0,030 0,001
  XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,030 0,0060 0,030 0,001
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,71 0,69 0,71 0,16
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,71 0,69 0,71 0,16
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0 0 0 0
  IV. Zysk _strata_ netto
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - _Dz. U. Nr 209, poz. 1744_
  Plik Opis
  kwartalne_sprawozdanie_finansowe_2015r.pdf sprawozdanie finansowe za III kwartal 2015r

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2015-11-23 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu 9nfzwcg4m1
  Nazwa raportu Q(1)
  Symbol raportu Q(1)
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul
  Sektor
  Kod 73-102
  Miasto Stargard Szczeciński
  Ulica Koszewko
  Nr 13
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 91 561 00 15
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2015-11-23
  Rok biezacy 2015
  Numer
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.