Raporty Spółek ESPI/EBI

Kolejna wygrana sprawa sądowa Clean & Carbon Energy S.A. w sporze z Komputronik S.A. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

09-12-2015 13:34:57 | Bieżący | ESPI | 31/2015
oRB: Kolejna wygrana sprawa sądowa Clean & Carbon Energy S.A. w sporze z Komputronik S.A.

PAP
Data: 2015-12-09

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-09
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Kolejna wygrana sprawa sądowa Clean & Carbon Energy S.A. w sporze z Komputronik S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż zgodnie z informacją przekazaną przez pełnomocnika procesowego, Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy wyrokiem z dnia 03 grudnia 2015 roku _sygn. akt XVI GC 534/11_ uchylił nakaz zapłaty wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy w postępowaniu nakazowym z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie o sygn. akt XVI GNc 324/11 oraz zasądził od Komputronik S.A. na rzecz Clean & Carbon Energy S.A. koszty postępowania.

Tym samym całkowicie bezzasadne okazało się powództwo Komputronik S.A. o zapłatę kwoty 5.000.000 zł wraz z odsetkami dochodzonej na podstawie weksla puszczonego przez Komputronik S.A. w obieg w złej wierze. Sąd Okręgowy w Warszawie w ustnym uzasadnieniu wyroku jednoznacznie stwierdził, iż Komputronik S.A. nie przysługuje wierzytelność objęta spornym wekslem, w konsekwencji czego Komputronik S.A. nie był uprawniony do dochodzenia od Clean & Carbon Energy S.A. jakiejkolwiek należności na podstawie tego weksla.

Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. po powzięciu informacji o treści w/w wyroku już wystąpił do Komputronik S.A. o zwrot kwoty ponad 7.000.0000 zł bezpodstawnie wyegzekwowanej od Clean & Carbon Energy S.A. na podstawie nieprawomocnego nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy w postępowaniu nakazowym z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie o sygn. akt XVI GNc 324/11, uchylonego opisanym na wstępie wyrokiem z dnia 03 grudnia 2015 roku. W przypadku braku dobrowolnego zwrotu tej kwoty Clean & Carbon Energy S.A. skieruje powództwo o zapłatę przeciwko Komputronik S.A.

Jednocześnie zarząd Clean & Carbon Energy S.A. przygotowuje wystąpienie do właściwej prokuratury z wnioskiem o popełnieniu przestępstwa przez zarząd Komputronik S.A. w osobach Pana Wojciecha Buczkowskiego i Pana Jacka Piotrowskiego polegającego na wyłudzeniu od Clean & Carbon Energy S.A. kwoty 5.000.000 zł na podstawie weksla puszczonego w złej wierze w obieg przez Komputronik S.A., co doprowadziło do wyrządzenia szkody wielkich rozmiarów oraz zablokowania działalności gospodarczej - inwestycyjnej poprzez zajecie szeregu nieruchomości Clean & Carbon Energy S.A. na łączną kwotę 62.780.980,35 zł.. Jest to kolejny dowód na to, iż Umowa Inwestycyjna podpisana była przez grupę Komputronik S.A. w złej wierze a jedynym celem było wyłudzenie oraz przejecie majątku inwestora Texass Ranch Company.

Powyższą informację Zarząd Spółki przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i wrunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard Szczeciński
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-12-09 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Kolejna wygrana sprawa sądowa Clean & Carbon Energy S.A. w sporze z Komputronik S.A.
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard Szczeciński
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2015-12-09
Rok biezacy 2015
Numer 31
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.