Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzupełnienie wyroku w wygranej sprawie sądowej Clean & Carbon Energy S.A. z Komputronik S.A. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

12-01-2016 16:16:06 | Bieżący | ESPI | 1/2016
oRB-W: Uzupełnienie wyroku w wygranej sprawie sądowej Clean & Carbon Energy S.A. z Komputronik S.A.

PAP
Data: 2016-01-12

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • weksel_5_mln_XVI_GC_534_11_20160104_uzasadnienie.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 1 / 2016
  Data sporządzenia: 2016-01-12
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Uzupełnienie wyroku w wygranej sprawie sądowej Clean & Carbon Energy S.A. z Komputronik S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż zgodnie z informacją przekazaną przez pełnomocnika procesowego Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy na rozprawie w dniu 07 stycznia 2016 roku uzupełnił wyroki z dnia 03 grudnia 2015 roku _sygn. akt XVI GC 534/11_ uchylający nakaz zapłaty wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy w postępowaniu nakazowym z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie o sygn. akt XVI GNc 324/11 poprzez dodanie w pkt 1 tego wyroku zwrotu "i oddala powództwo w całości".

  Uzupełnienie wyroku było konieczne w świetle naruszenia przez Sąd art. 496 § 1 k.p.c. poprzez niezwarcie w sentencji wyroku jednoznacznego rozstrzygnięcia o oddaleniu powództwa.

  Rozprawa w tym zakresie była formalnością bowiem w świetle uzasadnienie ustanego wyroku oraz sporządzonego już uzasadnienie pisemnego wyroku było jednoznaczne, iż powództwo Komputronik S.A. o zapłatę kwoty 5.000.000 zł wraz z odsetkami dochodzonej na podstawie weksla puszczonego przez Komputronik S.A. w obieg w złej wierze było całkowicie nieuzasadnione.

  Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z dnia 07.01.2016 roku naprawił swoje niedociągnięcie w sentencji wyroku, a tym samym wyrok ten nie jest "wadliwy formalnie i merytorycznie" jak imputował Komputronik S.A. w swoim raporcie bieżącym nr 46/2015 z dnia 10.12.2015 roku.

  Przyczyny oddalenia powództwa Komputronik S.A. Emitent prezentuje w elektronicznym uzasadnieniu wyroku załączonym do niniejszego raportu.

  Nadto Zarząd Clean & Carbon Energy S.A informuje, iż Komputronik S.A. odmówił zwrotu kwoty ponad 7.000.0000 zł bezpodstawnie wyegzekwowanej od Clean & Carbon Energy S.A. na podstawie nieprawomocnego nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy w postępowaniu nakazowym z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie o sygn. akt XVI GNc 324/11, uchylonego opisanym na wstępie wyrokiem z dnia 03 grudnia 2015 roku, powołując się na brak prawomocności przedmiotowego wyroku.

  W związku z powyższym Clean & Carbon Energy S.A. skieruje powództwo o zapłatę przeciwko Komputronik S.A. niezwłocznie po uprawomocnieniu się w/w wyroku, które w takim przypadku będzie oczywiste. Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. zakłada, iż nawet w przypadku wywiedzenia apelacji przez Komputronik S.A. wyrok powinien być prawomocny jeszcze w 2016 roku.

  Powyższą informację Zarząd Spółki przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2009 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
  Załączniki
  Plik Opis
  weksel_5_mln_XVI_GC_534_11_20160104_uzasadnienie.pdf uzasadnienie wyroku z 03 grudnia 2015 r.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  73-102 Stargard Szczeciński
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Koszewko 13
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 91 561 00 15
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-01-12 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Uzupełnienie wyroku w wygranej sprawie sądowej Clean & Carbon Energy S.A. z Komputronik S.A.
  Sektor
  Kod 73-102
  Miasto Stargard Szczeciński
  Ulica Koszewko
  Nr 13
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 91 561 00 15
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2016-01-12
  Rok biezacy 2016
  Numer 1
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.