Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o nabyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

22-01-2016 12:55:14 | Bieżący | ESPI | 3/2016
oRB: Zawiadomienie o nabyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A.

PAP
Data: 2016-01-22

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-22
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Zawiadomienie o nabyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2009 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych emitent informuje o otrzymaniu w dniu 21 stycznia 2016 roku od Komputronik Biznes Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia prawnego, w wyniku którego spółka Komputronik Biznes Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na podstawie zawarcia w dniu 13 stycznia 2016 roku umowy pożyczki realizowanej poza rynkiem regulowanym ze Spółką Activa S.A z siedzibą w Poznaniu nabyła znaczny pakiet akcji Clean&Carbon Energy S.A. w liczbie 18.303.912 akcji, stanowiących 10,68% kapitału zakładowego Clean&Carbon Energy S.A., które dają 18.303.912 głosów _stanowiących 10,68% ogólnej liczby głosów_. Przed zawarciem umowy Komputronik Biznes Sp. z o.o. nie posiadała akcji Clean&Carbon Energy S.A., które nie stanowiły żadnego % udziału w kapitale zakładowym Clean&Carbon Energy S.A., a tym samym nie przysługiwały jej żadne głosy z tych akcji, które nie dawały żadnego % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.. Po zawarciu umowy Komputronik Biznes Sp. z o.o. posiada 18.303.912 akcji Clean&Carbon Energy S.A., stanowiących 10,68 % kapitału zakladowego Clean&Carbon Energy S.A., które dają 18.303.912 głosów _10,68% w ogólnej liczby głosów_.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard Szczeciński
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-01-22 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Zawiadomienie o nabyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A.
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard Szczeciński
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2016-01-22
Rok biezacy 2016
Numer 3
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.