Raporty Spółek ESPI/EBI

Następna spektakularna wygrana sprawa sądowa Clean & Carbon Energy S.A. w sporze z Komputronik S.A. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

16-02-2016 17:28:48 | Bieżący | ESPI | 6/2016
oRB: Następna spektakularna wygrana sprawa sądowa Clean & Carbon Energy S.A. w sporze z Komputronik S.A.

PAP
Data: 2016-02-16

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2016
Data sporządzenia: 2016-02-16
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Następna spektakularna wygrana sprawa sądowa Clean & Carbon Energy S.A. w sporze z Komputronik S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż zgodnie z informacją przekazaną przez pełnomocnika procesowego Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy wyrokiem z dnia 09 lutego 2016 roku _sygn. akt XVI GC 981/14_ oddalił powództwo Komputronik S.A. o zapłatę 4.000.000 zł wraz z odsetkami oraz zasadził od Komputronik S.A. na rzecz Clean & Carbon Energy S.A. koszty postępowania.

To kolejna odsłona sporu pomiędzy Emitentem oraz Komputronik S.A. zakończona rozstrzygnięciem na korzyść Clean&Carbon Energy S.A.

Tym razem całkowicie bezzasadne okazało się powództwo Komputronik S.A. o zapłatę kwoty 4.000.000 zł wraz z odsetkami dochodzonej przez Komputronik S.A. na podstawie kolejnego weksla puszczonego przez Komputronik S.A. w obieg w złej wierze.

Sąd Okręgowy w Warszawie w ustnym uzasadnieniu wyroku jednoznacznie stwierdził, iż Komputronik S.A. nie przysługuje wierzytelność objęta spornym wekslem, w konsekwencji czego Komputronik S.A. nie był uprawniony do dochodzenia od Clean & Carbon Energy S.A. jakiejkolwiek należności na podstawie tego weksla.

Uzasadnienie w/w wyroku jest analogiczne jak uzasadnienie wyroku w sprawie o sygn. akt XVI GC 534/11 gdzie Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy wyrokiem z dnia 03 grudnia 2015 roku oddalił powództwo Komputronik S.A. o zapłatę kwoty 5.000.000 zł wraz z odsetkami _o czym szerzej w raporcie bieżącym nr 31/2015_..

W obu sprawach Sąd Okręgowy w Warszawie bardzo trafnie na podstawie dokumentów _bez konieczności przesłuchiwania świadków_ ocenił całkowitą bezzasadność roszczeń Komputronik S.A. dochodzonych na podstawie weksli będących w posiadaniu _bezprawnym_ Komputronik S.A..

Powołane powyżej wyroki potwierdzają, iż tzw. sprawy wekslowe były elementem zaplanowanego przez Komputronik S.A. ataku na Clean & Carbon Energy S.A. w celu bezprawnego zabezpieczenia na podstawie weksli środków pieniężnych w kwocie przekraczającej 10.000.000 zł. Wszelkie działania Komputronik S.A. były czynione w złej wierze bowiem zarząd Komputronik S.A. miał doskonałą świadomość, iż Komputronik S.A. na podstawie obu weksli nie przysługuje jakakolwiek wierzytelność.

W konsekwencji w obu wyżej opisanych sprawach Clean & Carbon Energy S.A. _jako pokrzywdzony_ będzie oczekiwał postawienia członkom zarządu Komputronik S.A. zarzutów polegających na wyłudzeniu od Clean & Carbon Energy S.A. kwoty ponad 7.000.000 zł na podstawie jednego weksla puszczonego w złej wierze w obieg przez Komputronik S.A. oraz próby wyłudzenia kwoty 4.000.0000 zł wraz z odsetkami na podstawie drugiego weksla także puszczonego w złej wierze w obieg przez Komputronik S.A. , co doprowadziło do wyrządzenia szkody wielkich rozmiarów Clean & Carbon Energy S.A..

Powyższą informację Zarząd Spółki przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

\

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard Szczeciński
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-02-16 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Następna spektakularna wygrana sprawa sądowa Clean & Carbon Energy S.A. w sporze z Komputronik S.A.
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard Szczeciński
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2016-02-16
Rok biezacy 2016
Numer 6
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.