Raporty Spółek ESPI/EBI

CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

17-03-2016 17:54:27 | ESPI
oR(2):

PAP
Data: 2016-03-17

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki
 • opinia_i_raport_z_badania_sprawozdania_finansowego_za_2015r.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • sprawozdanie_finansowe_za_2015r.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • roczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_za_2015r.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport roczny R 2015
  _rok_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
  zawierający sprawozdanie finansowe według ustawy o rachunkowości
  w walucie
  data przekazania: 2016-03-17
  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  73-102 Stargard Szczeciński
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Koszewko 13
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 91 561 00 15
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_
  _podmiot uprawniony do badania_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2015 2014 2015 2014
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 103 7 669 259 1 768
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 879 22 097 441 5 095
  III. Zysk _strata_ brutto 6 447 987 1 513 228
  IV. Zysk _strata_ netto 6 407 987 1 503 228
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 586 -194 372 --45
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 590 0 -373 0
  VII. Przepływy pienięzne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -4 -194 -0,94 -45
  IX. Aktywa, razem 133 761 126 770 31 388 29 231
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 803 9 219 2 300 2 162
  XI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 9 803 9 219 2 300 2 162
  XIII. Kapitał własny 123 958 559 627 29 088 27 104
  XIV. Kapitał zakładowy 68 560 68 560 16 088 15 808
  XV. Liczba akcji _w szt._ 171 400 000 171 400 000 171 400 000 171 400 000
  XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,0374 0,0060 0,0088 0,001
  XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,0374 0,0060 0,0088 0,001
  XVIII. 0,73 0,69 0,1713 0,16
  XIX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,73 0,69 0,1713 0,16
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0 0 0 0
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. _Dz. U. Nr 209, poz. 1744_
  PLIK OPIS
  Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym
  opinia_i_raport_z_badania_sprawozdania_finansowego_za_2015r.pdf opinia i raport bieglego spraozdania finansowego za rok 2015
  Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
  Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzania sprawozdania finansowego
  Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
  Pismo prezesa zarządu _osoby zarządzającej_
  Roczne sprawozdanie finansowe
  sprawozdanie_finansowe_za_2015r.pdf sprawozdanie finansowe za 2015 r
  Sprawozdanie zarządu _sprawozdanie z działalności emitenta_
  roczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_za_2015r.pdf sprawozdanie zarzadu z dzialalnosci za 2015 r

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-03-17 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-03-17 Ilona Stala Główny Księgowy


  Identyfikator raportu 1vh82h7xg1
  Nazwa raportu R(2)
  Symbol raportu R(2)
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul
  Sektor
  Kod 73-102
  Miasto Stargard Szczeciński
  Ulica Koszewko
  Nr 13
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 91 561 00 15
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2016-03-17
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.