Raporty Spółek ESPI/EBI

CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

28-04-2016 10:23:10 | Kwartalny | ESPI | /2016
oQ(1):

PAP
Data: 2016-04-28

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • sprawozdanie_finansowe_I_kwartal_2016r.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport kwartalny Q 1 / 2016
  _kwartał_ _rok_
  _zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
  zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według ustawy o rachunkowości
  w walucie
  data przekazania: 2016-04-28
  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  73-102 Stargard Szczeciński
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Koszewko 13
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 91 561 00 15
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  rok bieżący rok poprzedni rok bieżący rok poprzedni
  za 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 za 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 za 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 za 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 273 270 62 56
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -669 -100 -152 -24
  III. Zysk _strata_ brutto -3 061 1 453 -697 355
  IV. Zysk _strata_ netto -3 061 1 453 -697 355
  V. Przepływy pienięzne netto z działalności operacyjnej -1 16 -0,23 4
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 16 -0,23 4
  IX. Aktywa razem 225 273 129 168 51 280 31 546
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 104 575 10 164 23 759 2 482
  XI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 10 182 9 934 2 318 2 426
  XIII. Kapitał własny 123 958 117 551 28 217 28 709
  XIV. Kapitał zakładowy 68 560 68 560 15 607 16 744
  XV. Liczba akcji _w szt._ 171 400 000 171 400 000 171 400 000 171 400 000
  XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,02 0,008 0,005 0,002
  XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwyłą _w zł/EUR_ 0,02 0,008 0,005 0,002
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,58 0,13 0,58 0,14
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,58 0,13 0,58 0,14
  XX, Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0 0 0 0
  stan na 2016-03-31 koniec 1 kwartału /2016 stan na 2015-12-31 koniec 2015 roku stan na 2016-03-31 koniec 1 kwartału /2016 stan na 2015-12-31 koniec 2015 roku
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 273 1 103 62 259
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -669 1 879 -152 441
  III. Zysk _strata_ brutto -3 061 6 447 -697 1 513
  IV. Zysk _strata_ netto -3 061 6 407 -697 1 503
  V. Przepływy pienięzne netto z działalności operacyjnej -1 1 586 -0,23 372
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 - 1 590 0 -373
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 -4 -0,23 -0,94
  IX. Aktywa razem 225 273 133 761 51 280 31 388
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 104 575 9 803 23 759 2 300
  XI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 10 182 9 803 2 318 2 300
  XIII. Kapitał własny 123 958 123 958 28 217 29 088
  XIV. Kapitał zakładowy 68 560 68 560 15 607 16 088
  XV. Liczba akcji _w szt._ 171 400 000 171 400 000 171 400 000 171 400 000
  XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,02 0,0374 0,005 0,0088
  XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwyłą _w zł/EUR_ 0,02 0,0374 0,005 0,0088
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,58 0,73 0,58 0,1713
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,58 0,73 0,58 0,1713
  XX, Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0 0 0 0
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - _Dz. U. Nr 209, poz. 1744_
  Plik Opis
  sprawozdanie_finansowe_I_kwartal_2016r.pdf sprawozdanie finansowe za I kwartal 2016r

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-04-28 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu 9nfzwcg4m1
  Nazwa raportu Q(1)
  Symbol raportu Q(1)
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul
  Sektor
  Kod 73-102
  Miasto Stargard Szczeciński
  Ulica Koszewko
  Nr 13
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 91 561 00 15
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2016-04-28
  Rok biezacy 2016
  Numer
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.