Raporty Spółek ESPI/EBI

Wybór podmiotu do badania śródrocznego sprawozdania finansowego. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

09-08-2016 15:29:02 | Bieżący | ESPI | 22/2016
oRB: Wybór podmiotu do badania śródrocznego sprawozdania finansowego.

PAP
Data: 2016-08-09

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-09
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Wybór podmiotu do badania śródrocznego sprawozdania finansowego.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerm 0000079667 informuje, że działając na podstawie art. 66 ust. pkt 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości _Dz. U. z 2009 r. poz. 1223 ze am._ w związku z par. 17 pkt 17.2 ust 10 Statutu Spółki emitenta Rada Nadzorcza dokonała wyboru Firmy Biuro Rachunkowo - Podatkowe "dr hab. Karol Schneider" z siedzibą w Szczecinie jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego emitenta sporządzonego na dzień 30 czerwca 2016 roku obejmującego okres od 01 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku. Zgodnie z ustawą o rachunkowości _Dz. U. z 2013r. poz.330 ze zm._ Firma Biuro Rachunkowo - Podatkowe "dr hab. Karol Schneider" jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych o numerze 859 z siedzibą w Szczecinie.
Powyższą informację Zarząd przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w zw. z par. 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard Szczeciński
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-08-09 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Wybór podmiotu do badania śródrocznego sprawozdania finansowego.
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard Szczeciński
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2016-08-09
Rok biezacy 2016
Numer 22
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.