Raporty Spółek ESPI/EBI

CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

25-08-2016 12:36:39 | Półroczny | ESPI
oP(01):

PAP
Data: 2016-08-25

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • polroczne_sprawozdanie_finansowe.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
  Raport półroczny P 2016
  _rok_
  _zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
  zawierający sprawozdanie finansowe według ustawy o rachunkowości
  w walucie
  data przekazania: 2016-08-25
  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  73-102 Stargard Szczeciński
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Koszewko 13
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 91 561 00 15
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_
  _podmiot uprawniony do badania_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  rok bieżący rok poprzedni rok bieżący rok poprzedni
  za półrocze 1/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-06-30 za półrocze 1/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-06-30 za półrocze 1/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-06-30 za półrocze 1/2015 okres od 2014-01-01 do 2015-06-30
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 539 545 123 130
  Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -548 -56 -133 -13
  Zysk _strata_ brutto -1 448 2 626 -331 626
  Zysk _strata_ netto - 1 448 2 626 -331 626
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 24 3 6
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
  Przepływy pieniężne netto, razem 11 24 3 6
  Aktywa, razem _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego półrocza roku obrotowego_ 226 858 130 134 51 936 31 026
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego półrocza roku obrotowego_ 104 348 9 833 23 889 2 344
  Zobowiązania długoterminowe _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego półrocza roku obrotowego_ 0 0 0 0
  Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego półrocza roku obrotowego_ 10 155 9 833 2 324 2 344
  Kapitał własny _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego półrocza roku obrotowego_ 122 510 120 177 28 047 28 652
  Kapitał zakładowy _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego półrocza roku obrotowego_ 68 560 68 560 15 695 16 346
  Liczba akcji _w szt._ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego półrocza roku obrotowego_ 171 400 000 171 400 000 171 400 000 171 400 000
  Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,008 0,0015 0,0018 0,0004
  Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,008 0,0015 0,0018 0,0015
  Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego półrocza roku obrotowego_ 0,71 0,70 0,16 0,17
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego półrocza roku obrotowego_ 0,71 0,70 0,16 0,17
  Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0 0 0 0
  stan na 2016-06-30 koniec półrocza 1 /2016 stan na 2015-12-31 koniec 2015 roku stan na 2016-06-30 koniec półrocza 1 /2016 stan na 2015-12-31 koniec 2015 roku
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 539 1 103 123 259
  Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -548 1 879 -133 441
  Zysk _strata_ brutto -1 448 6 447 -331 1 513
  Zysk _strata_ netto - 1 448 6 407 -331 1 503
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 1 586 3 372
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 -1 590 0 -373
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
  Przepływy pieniężne netto, razem 11 -4 3 -0,94
  Aktywa, razem _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 226 858 133 761 51 936 31 388
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 104 348 9 803 23 889 2 300
  Zobowiązania długoterminowe _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0 0 0 0
  Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 10 155 9 803 2 324 2 300
  Kapitał własny _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 122 510 123 958 28 047 29 088
  Kapitał zakładowy _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 68 560 68 560 15 695 16 088
  Liczba akcji _w szt._ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 171 400 000 171 400 000 171 400 000 171 400 000
  Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,008 0,0374 0,0018 0,0088
  Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,008 0,0374 0,0018 0,0088
  Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,71 0,73 0,16 0,1713
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,71 0,73 0,16 0,1713
  Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0 0 0 0
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - _Dz. U. Nr 209, poz. 1744_
  Plik Opis
  Raport z przeglądu półrocznego sprtawozdania finansowego
  Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzania półrocznego sprawozdania finansowego
  Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowego
  Półroczne sprawozdanie finansowe
  polroczne_sprawozdanie_finansowe.pdf raport niezaleznego bieglego, sprawozdanie finansowe za okres 01 stycznia do 30 czerwca 2016r. polroczne sprawozdanie zarzadu z dzialalnosci emitenta, oswiadczenie zarzadu w sprawie rzetelnosci sporzadzenia polrocznego sprawozdania finansowego
  Sprawozdanie z zarządu _sprawozdanie z działalnosci emitenta_

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-08-25 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-08-25 Ilona Stala Główny Księgowy


  Identyfikator raportu t0aowewnn1
  Nazwa raportu P(01)
  Symbol raportu P(01)
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul
  Sektor
  Kod 73-102
  Miasto Stargard Szczeciński
  Ulica Koszewko
  Nr 13
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 91 561 00 15
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2016-08-25
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.