Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie listu intencyjnego CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

28-11-2016 16:43:21 | Bieżący | ESPI | 26/2016
oRB: Podpisanie listu intencyjnego

PAP
Data: 2016-11-28

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2016
Data sporządzenia: 2016-11-28
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Podpisanie listu intencyjnego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż w dniu 24 listopada 2016 roku Emitent, podpisał list intencyjny z Komputronik S.A. oraz Wojciechem Buczkowskim.

W ramach zawartego dokumentu Strony oświadczyły, że osiągnęły wstępne porozumienie w zakresie rozwiązania wszelkich sporów prowadzonych przez Strony lub podmioty z nimi powiązane, w tym związanych z:
- umową inwestycyjnej z dnia 24 lipca 2010 roku
- umową - ugodą zawartej w formie aktu notarialnego w dniu 17 października 2014 roku.

Strony wskazały, że ich celem jest podjęcie bezzwłocznych negocjacji w celu zawarcia ugody, w ramach której zawarte zostaną nowe korzystne dla Stron umowy, których skutkiem będzie wygaszenie wszelkich wzajemnych roszczeń.

Negocjacje mają być prowadzone w trybie tzw. w trybie mediacji karnej przeprowadzonej w toku postępowania karnego prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie Wydział I ds. Przestępczości Gospodarczej pod sygn. akt RP I 9.2016, w ramach którego zarzuty działania na szkodę Clean& Carbon Energy S.A. postawiono do tej pory łącznie 14 osobom zaangażowanym w zawarcie i wykonywanie "ugody" z dnia 17 października 2014 roku. Zastrzec przy tym należy, iż prowadzenie mediacji karnej wymagać będzie odrębnej zgody Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

Emitent informuje, że charakter zawartego listu intencyjnego nie jest wiążący, co oznacza, że Strony mogą nie osiągnąć kompromisu, lub jego osiągnięcie może być odłożone w czasie.

Powyższą informację emitent przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard Szczeciński
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-11-28 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Podpisanie listu intencyjnego
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard Szczeciński
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2016-11-28
Rok biezacy 2016
Numer 26
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.