Raporty Spółek ESPI/EBI

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

20-12-2016 08:42:59 | Bieżący | ESPI | 28/2016
oRB: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

PAP
Data: 2016-12-20

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2016
Data sporządzenia: 2016-12-20
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż Rada Nadzorcza, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, w dniu 19 grudnia 2016 roku podjęłą uchwałę o wyborze Firmy Biuro Rachunkowo - Podatkowe "dr hab. Karol Schneider" z siedzibą w Szczecinie wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 859, do przeprowadzenia audytu z rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Clean&Carbon Energy S.A. obejmującego okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, a także przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Clean&Caron Energy S.A. za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku.
Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd Emitenta do podpisania stosownych umów z wybranym podmiotem. Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na czas niezbędny do wykonania ww. czynności.
Spółka korzystała wcześniej z usług Firmy Biuro Rachunkowo - Podatkowe "dr Karol Schneider" w zakresie badania sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz sprawozdania za I półrocze 2016 roku.
Powyższą informację Emitent przekazuje na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne inormacji wymaganych przepisami prawa nibędącego państwem członkowskim.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard Szczeciński
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-12-20 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard Szczeciński
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2016-12-20
Rok biezacy 2016
Numer 28
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.