Raporty Spółek ESPI/EBI

CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

21-03-2017 16:06:54 | ESPI
oR(2):

PAP
Data: 2017-03-21

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki
 • opinia_i_raport_z_badania_sprawozdanie_finansowe_2016r.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • sprawozdanie_finansowe_2016r.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • sprawozdanie_zarzadu_2016r.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport roczny R 2016
  _rok_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31
  zawierający sprawozdanie finansowe według ustawy o rachunkowości
  w walucie
  data przekazania: 2017-03-21
  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  73-102 Stargard Szczeciński
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Koszewko 13
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 91 561 00 15
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_
  _podmiot uprawniony do badania_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2016 2015 2016 2015
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 053 1 103 238 259
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -394 1 879 -89 441
  III. Zysk _strata_ brutto 277 6 447 62 1 513
  IV. Zysk _strata_ netto 277 6 407 62 1 503
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 1 586 0 372
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 -1 590 0 -373
  VII. Przepływy pienięzne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 -4 0 -0,94
  IX. Aktywa, razem 127 484 133 761 28 816 31 388
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiąznia 15 766 9 803 3 571 2 300
  XI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 15 799 9 803 3 571 2 300
  XIII. Kapitał własny 111 685 123 958 25 245 29 088
  XIV. Kapitał zakładowy 68 560 68 560 15 497 16 088
  XV. Liczba akcji _w szt._ 171 400 000 171 400 000 171 400 000 171 400 000
  XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,002 0,0374 0,0005 0,0088
  XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,002 0,0374 0,0005 0,0088
  XVIII. 0,65 0,73 0,15 0,17
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,65 0,73 0,15 0,17
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0 0 0 0
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. _Dz. U. Nr 209, poz. 1744_
  PLIK OPIS
  Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym
  opinia_i_raport_z_badania_sprawozdanie_finansowe_2016r.pdf opinia i rport z badania sprawozdania finansowego za rok 2016
  Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
  Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzania sprawozdania finansowego
  Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
  Pismo prezesa zarządu _osoby zarządzającej_
  Roczne sprawozdanie finansowe
  sprawozdanie_finansowe_2016r.pdf sprawozdanie finansowe za 2016r
  Sprawozdanie zarządu _sprawozdanie z działalności emitenta_
  sprawozdanie_zarzadu_2016r.pdf sprawozdanie zarzadu za 2016r i oswiadczenie zarzadu

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-03-21 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-03-21 Ilona Stala Główny Księgowy


  Identyfikator raportu 1vh82h7xg1
  Nazwa raportu R(2)
  Symbol raportu R(2)
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul
  Sektor
  Kod 73-102
  Miasto Stargard Szczeciński
  Ulica Koszewko
  Nr 13
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 91 561 00 15
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2017-03-21
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.