Raporty Spółek ESPI/EBI

Aneks do znaczącej umowy UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA (PLUNMST00014)

03-04-2017 15:02:30 | Bieżący | ESPI | 13/2017
oRB: Aneks do znaczącej umowy

PAP
Data: 2017-04-03

Firma: Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2017
Data sporządzenia: 2017-04-03
Skrócona nazwa emitenta
UNIMA 2000 S.A
Temat
Aneks do znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. działając zgodnie z Art.17 ust.1 MAR podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03.04.2017 roku podpisano aneks nr 5 do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 14 grudnia 2007r . Stronami umowy są Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. - Kredytobiorca i Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. O niniejszej umowie informowano Raportami Bieżącymi nr 19/2012 z dnia 27.07.2012 r. oraz nr 32/2015 z dnia 21.07.2015 r.
Na mocy podpisanego Aneksu warunkowo podwyższono kwotę limitu kredytowego wielocelowego z 4 000 000 zł do kwoty 6 000 000 zł.
Warunkiem zawieszającym podwyższenia kwoty limitu z 4 000 000 zł do 6 000 000 zł jest przedłożenie w PKO BP SA w ciągu 14 dni od dnia podpisania aneksu następujących dokumentów:
- uchwały Zgromadzenia Wspólników Lockus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kwoty hipoteki,
- potwierdzenia złożenia opłaconego wniosku do Sądu rejonowego w sprawie zmiany treści hipoteki w zakresie podwyższenia kwoty hipoteki,
- oświadczenia Lockus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o uzyskaniu od Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA ekwiwalentnego świadczenia w zamian za ustanowienie hipoteki,
- notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc Lockus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
-oraz skutecznego ustanowienia zabezpieczenia w postaci przelewu wierzytelności z umów/kontraktów
W ramach limitu kredytowego wielocelowego PKO BP S.A. udziela Kredytobiorcy:
-kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 2 000 000 zł
-kredytu obrotowego odnawialnego do kwoty 6 000 000 zł
-udzieli gwarancji bankowych do kwoty 6 000 000 zł
Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości przedmiotowej umowy 10% kapitałów własnych Emitenta.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
_pełna nazwa emitenta_
UNIMA 2000 S.A Telekomunikacja _tel_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-866 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. Skarżyńskiego 14
_ulica_ _numer_
_12_ 298 05 11 _12_ 298 05 12
_telefon_ _fax_
unima2000@unima2000.com.pl unima2000.com.pl
_e-mail_ _www_
677-20-87-174 351570688
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-04-03 Krzysztof Kniszner Prezes Zarządu
2017-04-03 Jolanta Matczuk Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
Symbol Emitenta UNIMA 2000 S.A
Tytul Aneks do znaczącej umowy
Sektor Telekomunikacja (tel)
Kod 31-866
Miasto Kraków
Ulica ul. Skarżyńskiego
Nr 14
Tel. (12) 298 05 11
Fax (12) 298 05 12
e-mail unima2000@unima2000.com.pl
NIP 677-20-87-174
REGON 351570688
Data sporzadzenia 2017-04-03
Rok biezacy 2017
Numer 13
adres www unima2000.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.