Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzupełnienie do raprtu rocznego za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

15-05-2017 18:54:53 | Bieżący | ESPI | 4/2017
oRB: Uzupełnienie do raprtu rocznego za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

PAP
Data: 2017-05-15

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2017
Data sporządzenia: 2017-05-15
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Uzupełnienie do raprtu rocznego za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd spółki Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, informuje iż w związku z informacją zawartą w raporcie biegłego rewidenta dr hab. Karola Schneider z badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 roku o potencjalnym zagrożeniu działalności, Emitenta niniejszym wyjaśniamy, iż dla dalszej działalności Emitenta kluczowe będzie zakończenie wielopłaszczyznowego sporu z grupą Komputronik S.A. wynikającego z próby wrogiego przejęcie Emitenta oraz licznych sporów sądowych prowadzonych z podmiotami z grupy Komputronik S.A.
W tym zakresie możliwe są dwa scenariusze:
Scenariusz A – zakłada zawarcie pomiędzy Emitentem oraz grupą Komputronik S.A. kompleksowej ugody, na mocy której dojdzie do zwrotu na rzecz Emitenta wszystkich tzw. nieruchomości aportowych bezprawnie przeniesionych z Clean & Carbon Energy S.A. do podmiotów powiązanych z Komputronik S.A. na skutek próby wrogiego przejęcia Emitenta w październiku 2014 roku oraz do rozliczenia i wygaszenia wszelkich roszczeń pomiędzy Emitentem, jego akcjonariuszami oraz podmiotami z grupy Komputronik S.A. Negocjacje ugodowe w tym zakresie są prowadzone od dnia 24 listopada 2016 roku na bazie listu intencyjnego podpisanego przez strony. Graniczny termin na zawarcie ugody został określony na 31 maja 2017 roku. Jeżeli ugoda zostanie zawarta wówczas Emitent odzyska nieograniczone możliwości prowadzenia swojej działalności statutowej i nie wystąpi zagrożenia kontynuacji jego działalności.
Scenariusz B - jeżeli ugoda, o której mowa w scenariuszu A nie zostanie zawarta wówczas Emitent będzie musiał kontynuować liczne spory majątkowe z podmiotami z grupy Komputronik S.A. w celu odzyskania wszystkich nieruchomości przewłaszczonych – w ocenie Emitenta - przez podmioty powiązane z Komputronik S.A. w ramach rzeczonej próby wrogiego przejęcia Emitenta oraz zwalczać bezpodstawne powództwa Komputronik S.A. zgłoszone na podstawie dwóch weksli puszczonych w złej wierze w obieg przez Komputronik S.A. _oba powództwa w tym zakresie zostały nieprawomocnie oddalone przez Sąd Okręgowy w Warszawie i Emitent oczekuje obecnie na wyroki Sądu Apelacyjnego w Warszawie od apelacji wywiedzionych przez Komputronik S.A._, a także będzie dochodzić naprawienia szkody wyrządzonej Emitentowi przez podmioty z grupy Komputronik S.A. oraz osoby fizyczne zaangażowane w bezprawne działania grupy Komputronik S.A. Prawomocne zakończenie tych postępowań może wymagać kilku lat procesów oraz zakończenia postępowania karnego prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie Wydział I ds. Przestępczości Gospodarczej pod sygn. akt RP I 9.2016, w ramach którego zarzuty działania na szkodę Clean & Carbon Energy S.A. postawiono do tej pory łącznie 14 osobom związanych z grupą Komputronik S.A., biorącym udział w zawarciu i wykonywaniu "ugody" z dnia 17 października 2014 roku. Do czasu zakończenia tych postępowań może być niemożliwe prowadzenie działalności statutowej przez Emitenta, który całą swoją aktywność będzie musiał skoncentrować na postępowaniach cywilnych i karnych przeciwko podmiotom z grupy Komputronik S.A. oraz osobom z nimi związanymi.
Powyższą informację Emitent przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard Szczeciński
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-05-15 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Uzupełnienie do raprtu rocznego za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard Szczeciński
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2017-05-15
Rok biezacy 2017
Numer 4
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.