Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA (PLUNMST00014)

24-05-2017 15:49:59 | Bieżący | ESPI | 16/2017
oRB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAP
Data: 2017-05-24

Firma: Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 7 załączników
 • 1-Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_w_2016.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • 2-Sprawozdanie_RN_z_oceny_sprawozdan_spolki_za_2016.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • 3-Sprawozdanie_RN-ocena_sytuacji_spolki_w_2016.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • 4-Ocena_RN_wypelniania_przez_spolke_obowiazkow_informacyjnych_w_2016.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • 5-Ocena_RN_dzialalnosci_charytatywnej_i_sponsoringowej_w_2016.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • 6-ogloszenie_o_zwolaniu_WZA_21.06.2017.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • 7-Projekty_uchwal_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_w_dniu_21czerwca_2017_r.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 16 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-05-24
  Skrócona nazwa emitenta
  UNIMA 2000 S.A
  Temat
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA _Spółka _działając zgodnie z § 38 ust.1 pkt. 1 do 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259 z późn. zm._ podaje do publicznej wiadomości że, działając na podstawie art. 398 oraz 399 §1 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 pkt 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 czerwca 2017 r. na godzinę 11.00 w Krakowie, przy ul. Skarżyńskiego 14.
  Porządek obrad:
  1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3.Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
  4.Przyjęcie porządku obrad.
  5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6.Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej obejmujących:
  a_sprawozdanie działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016,
  b_ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
  c_ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
  d_ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki,
  e_ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016 i wniosku Zarządu, co do podziału zysku, jak i pozostałych spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
  7.Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.
  8.Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, tj. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.
  9.Podjęcie Uchwał w przedmiocie:
  a_rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, tj. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
  b_rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
  c_rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2016, tj. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
  d_rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
  e_przeznaczenia zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2016, tj. w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
  f_udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
  g_udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
  10.Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie skupu akcji własnych.
  11.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Ponadto do niniejszego raportu dołączono sprawozdania RN, o których mowa w punkcie 6 porządku obrad.
  Załączniki
  Plik Opis
  1-Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_w_2016.pdf Sprawozdanie z działalności RN w 2016 r
  2-Sprawozdanie_RN_z_oceny_sprawozdan_spolki_za_2016.pdf Sprawozdanie RN z oceny sprawozdan spółki za 2016 r
  3-Sprawozdanie_RN-ocena_sytuacji_spolki_w_2016.pdf Sprawozdanie RN - ocena sytuacji spólki w 2016r
  4-Ocena_RN_wypelniania_przez_spolke_obowiazkow_informacyjnych_w_2016.pdf Ocena RN wypełniania obowiązków informacyjnych
  5-Ocena_RN_dzialalnosci_charytatywnej_i_sponsoringowej_w_2016.pdf Ocena RN z działalnosci charytatywnej i sponsoring.
  6-ogloszenie_o_zwolaniu_WZA_21.06.2017.pdf Ogłoszenie o zwołaniu WZA
  7-Projekty_uchwal_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_w_dniu_21czerwca_2017_r.pdf Projekty uchwał na WZA

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
  _pełna nazwa emitenta_
  UNIMA 2000 S.A Telekomunikacja _tel_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  31-866 Kraków
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  ul. Skarżyńskiego 14
  _ulica_ _numer_
  _12_ 298 05 11 _12_ 298 05 12
  _telefon_ _fax_
  unima2000@unima2000.com.pl unima2000.com.pl
  _e-mail_ _www_
  677-20-87-174 351570688
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-05-24 Krzysztof Kniszner Prezes Zarządu
  2017-05-24 Jolanta Matczuk Członek Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
  Symbol Emitenta UNIMA 2000 S.A
  Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Sektor Telekomunikacja (tel)
  Kod 31-866
  Miasto Kraków
  Ulica ul. Skarżyńskiego
  Nr 14
  Tel. (12) 298 05 11
  Fax (12) 298 05 12
  e-mail unima2000@unima2000.com.pl
  NIP 677-20-87-174
  REGON 351570688
  Data sporzadzenia 2017-05-24
  Rok biezacy 2017
  Numer 16
  adres www unima2000.com.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.