Raporty Spółek ESPI/EBI

Opinia Rady Nadzorczej dotycząca porządku obrad oraz projektów uchwał na WZA UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA (PLUNMST00014)

24-05-2017 14:21:04 | Bieżący | EBI | 1/2017
Zarząd Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. działając na podstawie zasady wyrażonej w rozdziale II Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, na posiedzeniu w dniu 24 maja 2017 roku pozytywnie zaopiniowała porządek obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Projekty uchwał oraz porządek obrad zostaną przedstawione do wiadomości publicznej w terminie określonym przepisami prawa.

  • Krzysztof Kniszner - Prezes Zarządu
  • Jolanta Matczuk - Członek Zarządu