Raporty Spółek ESPI/EBI

UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA (PLUNMST00014)

27-06-2017 10:29:58 | Bieżący | EBI | 3/2017
Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"
Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.
Zasada została naruszona incydentalnie.
Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:  Zarząd Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, informuje o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego naruszenie zasady II.Z.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, zgodnie z którą przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Zarząd wskazuje, iż naruszenie ma charakter incydentalny i nastąpiło wobec powołania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2017 r. nowego składu Rady Nadzorczej. O powołaniu Członków Rady Nadzorczej Spółka informowała raportem bieżącym 21/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. W aktualnym składzie Rady Nadzorczej Spółki kryterium niezależności spełnia jeden z członków Rady Nadzorczej. W związku z powyższym oraz w związku ze zmianą ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 ze zm.; dalej: ?Ustawa?) w zakresie regulacji dotyczących składu rady nadzorczej, w tym rady nadzorczej pełniącej funkcje komitetu audytu, Spółka podejmie stosowne kroki celem dostosowania składu Rady Nadzorczej Spółki do obowiązujących przepisów. Jednocześnie Zarząd informuje, iż zgodnie z regulacją art. 297 Ustawy dostosowanie winno nastąpić do dnia 21 października 2017 r. Podstawa prawna: ? ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 ze zm.), ? zasada II.Z.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.  • Krzysztof Kniszner - Prezes Zarządu
  • Jolanta Matczuk - Członek Zarządu