Raporty Spółek ESPI/EBI

CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

07-09-2017 18:00:58 | Półroczny | ESPI
oP(01):

PAP
Data: 2017-09-07

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • polroczne_sprawozdanie_finansowe_2017r.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
  Raport półroczny P 2017
  _rok_
  _zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za półrocze roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
  zawierający sprawozdanie finansowe według ustawy o rachunkowości
  w walucie
  data przekazania: 2017-09-07
  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  73-102 Stargard
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Koszewko 13
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 91 561 00 15
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_
  _podmiot uprawniony do badania_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  rok bieżący rok poprzedni rok bieżący rok poprzedni
  za półrocze 1/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-06-30 za półrocze 1/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-06-30 za półrocze 1/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-06-30 za półrocze 1/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
  I. Przychody nettoze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 457 539 108 123
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 71 -548 17 -133
  III. Zysk _strata_ brutto 914 -1 448 216 -331
  IV. Zysk _strata_ netto 914 -1 448 216 -331
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 11 3 3
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 13 11 3 3
  IX. Aktywa, razem _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego półrocza roku obrotowego_ 128 914 226 858 30 501 51 936
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego półrocza roku obrotowego_ 15 150 104 348 3 584 23 889
  XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego półrocza roku obrotowego_ 0 0 0 0
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego półrocza roku obrotowego_ 15 150 10 155 3 584 2 324
  XIII. Kapitał własny _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego półrocza roku obrotowego_ 113 764 122 510 26 917 28 652
  XIV. Kapitał zakładowy _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego półrocza roku obrotowego_ 68 560 68 560 16 221 15 695
  XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego półrocza roku obrotowego_ 171 400 000 171 400 000 171 400 000 171 400 000
  XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,0050 0,008 0,0012 0,0018
  XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,0050 0,008 0,0012 0,0018
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego półrocza roku obrotowego_ 0,66 0,71 0,16 0,16
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego półrocza roku obrotowego_ 0,66 0,71 0,16 0,16
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0 0 0 0
  stan na 2017-06-30 koniec półrocza 1 /2017 stan na 2016-12-31 koniec 2016 roku stan na 2017-06-30 koniec półrocza 1 /2017 stan na 2016-12-31 koniec 2016 roku
  I. Przychody nettoze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 457 1 053 108 238
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 71 -394 17 -89
  III. Zysk _strata_ brutto 914 277 216 62
  IV. Zysk _strata_ netto 914 277 216 62
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 -1 3 0
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 13 -1 3 0
  IX. Aktywa, razem _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 128 914 127 484 30 501 28 816
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 15 150 15 766 3 584 3 571
  XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0 0 0 0
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 15 150 15 799 3 584 3 571
  XIII. Kapitał własny _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 113 764 111 685 26 917 25 245
  XIV. Kapitał zakładowy _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 68 560 68 560 16 221 15 497
  XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 171 400 000 171 400 000 171 400 000 171 400 000
  XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,0050 0,002 0,0012 0,0005
  XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,0050 0,002 0,0012 0,0005
  XVIII, Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,66 0,65 0,16 0,15
  IX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,66 0,65 0,16 0,15
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0 0 0 0
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - _Dz. U. Nr 209, poz. 1744_
  Plik Opis
  Raport z przeglądu półrocznego sprtawozdania finansowego
  Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzania półrocznego sprawozdania finansowego
  Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowego
  Półroczne sprawozdanie finansowe
  polroczne_sprawozdanie_finansowe_2017r.pdf raport niezaleznego bieglego,sprawozdanie finansowe za I polrocze 2017r, polroczne sprawozdanie zarzadu z dzialalnosci emitenta, oswiadczenie zarzadu w sprawie rzetelnosci sporzadzenia polrocznego sprawozdania finansowego, oswiadczenie zarzadu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania
  Sprawozdanie z zarządu _sprawozdanie z działalnosci emitenta_

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-09-07 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-09-07 Ilona Stala Główny Księgowy


  Identyfikator raportu t0aowewnn1
  Nazwa raportu P(01)
  Symbol raportu P(01)
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul
  Sektor
  Kod 73-102
  Miasto Stargard
  Ulica Koszewko
  Nr 13
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 91 561 00 15
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2017-09-07
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.