Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie osoby nadzorującej UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA (PLUNMST00014)

05-10-2017 15:20:26 | Bieżący | ESPI | 33/2017
oRB: Powołanie osoby nadzorującej

PAP
Data: 2017-10-05

Firma: Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2017
Data sporządzenia: 2017-10-05
Skrócona nazwa emitenta
UNIMA 2000 S.A
Temat
Powołanie osoby nadzorującej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. _dalej "Spółka"_, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 14 p. 8 Statutu Spółki, podjęła uchwałę o uzupełnieniu z dniem 5 października 2017 r. składu Rady Nadzorczej o Panią Patrycję Buchowicz. Dokooptowanie członka Rady Nadzorczej jest następstwem rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej jednego z dotychczasowych członków, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 32 z dnia 4 października 2017 r.
Pani Patrycja Buchowicz pełnić będzie funkcję członka Rady Nadzorczej do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia.
Poniżej życiorys zawodowy Pani Patrycji Buchowicz.
Wykształcenie wyższe. Absolwentka Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej, specjalizacja: rachunkowość i finanse.
Posiada bogate, ponad 20 - letnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Uczestniczyła w licznych projektach z zakresu IPO oraz wprowadzania spółek na rynek regulowany GPW i rynek NewConnect. Odpowiadała za przygotowanie analiz ekonomiczno – finansowych, w tym na potrzeby prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Doradzała zarządom spółek przy prywatnych oraz publicznych ofertach papierów wartościowych. Uczestniczyła i koordynowała prace nad sporządzaniem Prospektów Emisyjnych, Memorandów Informacyjnych oraz Dokumentów Informacyjnych. Od 2011 roku posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect.
W 1992 r. była pracownikiem Politechniki Warszawskiej. W latach 1993-1994 pełniła funkcję radcy w Biurze Domów Maklerskich i Funduszy Powierniczych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd _obecnie Urząd Komisji Nadzoru Finansowego_. W latach 1994 - 2001 pracowała w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A., w pionie rynku pierwotnego jako project manager. Od 2005 r. prowadzi własną działalność gospodarczą obejmującą doradztwo finansowe dla spółek ubiegających się o wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku kapitałowym, notowanych na rynku głównym GPW i New Connect oraz doradztwo związane z obowiązkami informacyjnymi spółek publicznych. Od 2014 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu SATURN TFI S.A.
Pani Patrycja Buchowicz zasiadała w licznych Radach Nadzorczych, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu – New Connect, prowadzonym przez GPW S.A.. Obecnie jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej ATENDE S.A. z siedzibą w Warszawie.
Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Panią Patrycję Buchowicz, nie prowadzi ona działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej z wyłączeniem Atende S.A. lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
_pełna nazwa emitenta_
UNIMA 2000 S.A Telekomunikacja _tel_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-866 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. Skarżyńskiego 14
_ulica_ _numer_
_12_ 298 05 11 _12_ 298 05 12
_telefon_ _fax_
unima2000@unima2000.com.pl unima2000.com.pl
_e-mail_ _www_
677-20-87-174 351570688
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-10-05 Krzysztof Kniszner Prezes Zarządu
2017-10-05 Jolanta Matczuk Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
Symbol Emitenta UNIMA 2000 S.A
Tytul Powołanie osoby nadzorującej
Sektor Telekomunikacja (tel)
Kod 31-866
Miasto Kraków
Ulica ul. Skarżyńskiego
Nr 14
Tel. (12) 298 05 11
Fax (12) 298 05 12
e-mail unima2000@unima2000.com.pl
NIP 677-20-87-174
REGON 351570688
Data sporzadzenia 2017-10-05
Rok biezacy 2017
Numer 33
adres www unima2000.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.