Raporty Spółek ESPI/EBI

CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

26-10-2017 11:37:33 | Kwartalny | ESPI | /2017
oQ(1):

PAP
Data: 2017-10-26

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • sprawozdanie_finansowe_III_kwartal_2017_r_.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport kwartalny Q 3 / 2017
  _kwartał_ _rok_
  _zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-30
  zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według ustawa o rachunkowości
  w walucie
  data przekazania: 2017-10-26
  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  73-102 Stargard
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Koszewko 13
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 91 561 00 15
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  rok bieżący rok poprzedni rok bieżący rok poprzedni
  za 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 za 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 za 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 za 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 680 863 158 200
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 116 569 27 132
  III. Zysk _strata_ brutto 3 721 111 864 26
  IV. Zysk _strata_ netto 3 721 111 864 26
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 9 -0,5 2
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 9 -0,5 2
  IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 136 520 228 466 31 682 52 984
  X Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 19 949 104 397 4 630 24 211
  XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0 0 0 0
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 15 234 10 191 3 535 2 363
  XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 111 685 123 958 25 918 28 747
  XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 68 560 68 560 15 911 15 900
  XV.Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 171 000 000 171 4000 000 171 400 000 171 400 000
  XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,0200 0,0007 0,0046 0,0002
  XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,0200 0,0007 0,0046 0,0002
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 1,121 1,333 0,26 0,31
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 1,121 1,333 0,26 0,31
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0 0 0 0
  stan na 2017-09-30 koniec 3 kwartału /2017 stan na 2016-12-31 koniec 2016 roku stan na 2017-09-30 koniec 3 kwartału /2017 stan na 2016-12-31 koniec 2016 roku
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 680 1 053 158 238
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 116 -394 27 -89
  III. Zysk _strata_ brutto 3 721 277 864 62
  IV. Zysk _strata_ netto 3 721 277 864 62
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 -1 -0,5 0
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 -1 -0,5 0
  IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 136 520 127 848 31 682 28 816
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 19 949 15 766 4 630 3 571
  XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0 0 0 0
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 15 234 15 799 3 535 3 571
  XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 111 685 111 685 25 918 25 245
  XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 68 560 68 560 15 911 15 497
  XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 171 000 000 171 400 000 171 400 000 171 400 000
  XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,0200 0,002 0,0046 0,0005
  XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,0200 0,002 0,0046 0,0005
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 1,121 0,65 0,26 0,15
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 1,121 0,65 0,26 0,15
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0 0 0 0
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - _Dz. U. Nr 209, poz. 1744_
  Plik Opis
  sprawozdanie_finansowe_III_kwartal_2017_r_.pdf sprawozdanie finansowe za III kwartal 2017 rok

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-10-26 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu 9nfzwcg4m1
  Nazwa raportu Q(1)
  Symbol raportu Q(1)
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul
  Sektor
  Kod 73-102
  Miasto Stargard
  Ulica Koszewko
  Nr 13
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 91 561 00 15
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2017-10-26
  Rok biezacy 2017
  Numer
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.